شب جشن تماشای تو و دلسوزی سیگار

شب جشن تماشای تو و دلسوزی سیگار

گزیده ای از حسین زحمتکش

تمامِ شهر  در  جشنِ  تماشایِ  تو  حاضر  شد                تمامِ شهر آن شب  در شُمار آمد،  به غیر از من

                    برایت  دستمال­کاغذی  بودم،  ولی آیا                        کسی در لحظِه  بغضت  به کار آمد،  به غیر از من؟

 

چیزی که از من خواستی، جز دل­بریدن نیست             چیزی مخواه از من، که در اندازهِ  من نیست

گاهی برای  گریه کردن، بس که  تنهایی               جایی برایت بهتر از آغوشِ دشمن نیست

 

من  به  دنبالِ کسی بودم  که   «دلسوزی»  کند               هم­دِمم این روزها  «سیگار»  باشد،  بهتر است

گاه نفرت حاصلش عشق است، این را درک کُن              گاه اگر از تو دلم بیزار باشد،  بهتر است………

 

ذوب دارم می­شوم هر روز، می­بینی مگر؟                  آب دارم می­شوم هرشب، نمی­فهمی چرا؟

آنچه من پایِ بدست آوردنِ چشمت زدم                  قیدِ دینم بود لامذهب، نمی­فهمی چرا؟……

 

بخوان از چشم­هایِ  لالِ من، امروز شعرم را        که فردا از منِ دیوانه،   دیوانی نمی ماند …..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.