گزیده ای از احمد شاملو

گزیده ای از احمد شاملو

مرهم زخم های کهنه ام، کنج لبان توست ! بوسه نمیخواهم،چیزی بگو …

برای زیستن دو قلب لازم است،…قلبی که دوست بدارد ، قلبی که دوستش بدارند،

قلبی که هدیه کند،قلبی که بپذیرد، قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید،

قلبی برای من ، قلبی برای انسانی که من می‌ خواهم، تا انسان را در کنار خود حس کنم،

دریاهای چشم تو خشکیدنی است، من چشمه یی زاینده می خواهم،

پستان هایت ستاره های کوچک است، آن سوی ستاره من انسانی می خواهم،

انسانی که مرا برگزیند، انسانی که من او را برگزینم،

انسانی که به دست های من نگاه کند، انسانی که به دست هایش نگاه کنم،

انسانی در کنار من، تا به دست های انسان نگاه کنیم،

انسانی در کنارم، آینه یی در کنارم، تا در او بخندم ، تا در او بگریم،

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pages ( 1 of 21 ): 1 2 ... 21بعدی »