گزیده ای از اخوان ثالث

گزیده ای از مهدی اخوان ثالث

ای ایلو: شرح دلتنگی من بی تو فقط یک جمله ست

“تا جنون فاصله‌ای نیست از اینجا که منم”

آخ ایلو! تو چه دانی که پس هر نگه ساده من:

چه جنونی چه نیازی جه غمیست

چنان تنهای تنهایم که حتی نیستم با خود                  نمی دانم که عمری را چگونه زیستم با خود

خدا بر موج خون خواهد سه ربع غیر مسکون را          ز بس بگریستم بی خویشتن بگریستم با خود

گدا و شیخ و شه دانند هر یک چندشان چون است         من بیدل نمی دانم که حتی کیستم با خود

شعر

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pages ( 1 of 10 ): 1 2 ... 10بعدی »