گزیده ای از عرفی شیرازی

گزیده ای از عُرفی شیرازی

زاهد به فریب مرد و زن مشغول است           صوفی به عمارت بدن مشغول است

عاشق به هلاک خویشتن مشغول است       دانا به کرشمه سخن مشغول است

امید عیش کجا و دل خراب کجا ؟                    هوای باغ کجا و طایر کباب کجا؟

به می نشاط جوانی به دست نتوان کرد              سرور باده کجا و نشای شباب کجا؟

بدون کلبۀ رندان کجاست خلوت شیخ                حریم کعبه کجا و مجلس شراب کجا؟

بلای دیده و دل را ز پی شتابانم               کسی نگویدم: “ای خان و مان خراب” کجا؟

بلند همتی ذره داع می کندم                             وگر نه ذره کجا و مهر آفتاب کجا؟

نوای عشق ابد میسرود عرفی دوش             کجاست مطرب و آهنگ این رباب کجا؟

داعی=دعاکننده.خواهنده.

شعر

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pages ( 1 of 15 ): 1 2 ... 15بعدی »