گزیده ای از عطار

گزیده ای از عطار

فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطّار نِیشابوری

دلم دردی که دارد با که گوید-گنه خود کرد تاوان از که جوید-

دریغا نیست همدردی موافق که بر بخت بدم خوش خوش بموید-

مرا گفتی که ترک ما بگفتی-به ترک زندگانی کس بگوید-

کسی کز خوان وصلت سیر نبود چرا باید که دست از تو بشوید-

ز صد بارو دلم روی تو بیند-ز صد فرسنگ بوی تو ببوید-

گل وصلت فراموشم نگردد وگر خار از سر گورم بروید-

غم درد دل عطار امروز-چه فرمایی بگوید یا نگوید

شعر

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pages ( 1 of 11 ): 1 2 ... 11بعدی »

Leave a Reply

Your email address will not be published.