گزیده ای از فیض کاشانی

گزیده ای از فیض کاشانی محصول عمر خود را در کار خویش کردم یک پرتو از جمالت در کار و حاصلم نه عشق  آمد  و  عقل  را  بِدَر  کرد  !     فرزند  نگر   چه  با  پدر  کرد ! بس  عیب  نهفته   بود  در  عقل     عشق آمد  و  جمله  را  هنر  کرد آنها   که  غمِ تو   کرد  … Continue reading گزیده ای از فیض کاشانی