گزیده ای از هلالی جغتایی

گزیده ای از هلالی جغتایی

خوب کردی وقت رفتن آمدی دیدی مرا     گر نمی دیدی مرا دیگر نمی دیدی مرا

مَگَر جانی که هَرگَه آمَدی ناگه بُرون رَفتی؟              مَگَر عُمری که هَر گَه میرَوی دیگَر  نِمیایی؟

باز آی، که از جان اثری نیست مرا      مدهوشم و از خود خبری نیست مرا

خواهم که به جانب تو پرواز کنم        اما چه کنم بال و پری نیست مرا

شعر

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Pages ( 1 of 23 ): 1 2 ... 23بعدی »