گزیده ای از پروین

گزیده ای از پروین اعتصامی

کانال پروین خوانی

اینکه خاک سیهش بالین است  اختر چرخ ادب پروین است

گر چه جز تلخی ز ایام ندید  هر چه خواهی سخنش شیرین است

صاحب آنهمه گفتار امروز  سائل فاتحه و یاسین است

دوستان به که ز وی یاد کنند  دل بی دوست دلی غمگین است

خاک در دیده بسی جان فرساست  سنگ بر سینه بسی سنگین است

بیند این بستر و عبرت گیرد  هر که را چشم حقیقت بین است

هر که باشی و ز هر جا برسی  آخرین منزل هستی این است

آدمی هر چه توانگر باشد  چون بدین نقطه رسید مسکین است

اندر آنجا که قضا حمله کند  چاره تسلیم و ادب تمکین است

زادن و کشتن و پنهان کردن  دهر را رسم و ره دیرین است

خرم آنکس که در این محنت گاه  خاطری را سبب تسکین است

Pages: 1 2 3 4 5

Pages ( 1 of 5 ): 1 2 ... 5بعدی »