گزیده ای از کلیم کاشانی

گزیده ای از ابوطالب کلیم کاشانی

شیرینم و مغز سخنانم تلخ است                  عیش همه عالم از زبانم تلخ است

من هم از خویش در عذابم که مدام            از گفتن حرف حق دهانم تلخ است

بلبل هوس گلبن باغم نکند         پروانه هم آهنگ چراغم نکند

زینگونه که روزگار برگشته ز من             گر آب شوم تشنه سراغم نکند

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم                     موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ما ز آغاز و ز انجام جهان بی‌خبریم        اول و آخر این کهنه کتاب، افتاده‌ست

شعر

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pages ( 1 of 19 ): 1 2 ... 19بعدی »