شعر

کوچه‌شعرِ اهلِ‌دلان ♥ تمامی این مجموعه شعر ها از آنِ اِیلوست، برای ایلوست و در لحظه لحظه و خط به خطِ آنها یاد و نام اِیلو نهفته شده و جاریست؛ اِیلویی که مژده عشق میدهد. “اِیلو” یک رمزنامِ ساختگی است و از “I Love You” یا “ILU” آمده. “اِیلو” همان دلبرده و معشوق است. مکرر … Continue reading شعر