عشق محصول استقلال و آزادی است

عشق محصول استقلال و آزادی است

حصول عشق واقعی فقط زمانی امکان دارد که دو نفر از کانون هستی خود با یکدیگر گفت و شنود کنند.

یعنی هر یک بتواند خود را در کانون هستی دیگری درک و تجربه نماید.

بنیاد عشق فقط در همین جاست.  عشقی که بدین گونه درک شود، مبارزه ای دایمی است، رکود نیست، حرکت است، رشد است، با هم کارکردن است.

حتی اگر بین دو طرف هماهنگی یا تعارض غم یا شادی وجود داشته باشد.

• این امر در برابر این حقیقت اساسی که هر دو طرف در کانون هستی خود یکدیگر را درک کنند و بدون گریختن از خود احساس وصول و وحدت کنند  در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

فقط یک چیز وجود عشق را اثبات می کند: عمق ارتباط، سرزندگی و نشاط هر دو طرف.

• عشق نیروی فعال بشری است. نیرویی است که موانع بین انسانها را می شکند.  آدمیان را با یکدیگر پیوند می دهد ، عشق، انسان را بر احساس انزوا و جدایی چیره می سازد.
با وجود این، به او امکان می دهد خودش باشد و همسازی شخصیت خود را حفظ کند . 

در عشق تضادی جالب روی می دهد ،  عاشق و معشوق یکی می شوند  و در عین حال از هم جدا می مانند .

• عشق یک عمل است، عمل به کار انداختن نیروهای انسانی است، که تنها در شرایطی که شخص کاملاً آزاد باشد، نه تحت زور و اجبار، آنها را به کار می اندازد.
عشق فعال بودن است، نه فعل پذیری؛ پایداری است نه اسارت.

به طور کلی خصیصه  فعال عشق را می توان چنین بیان کرد که: عشق در درجه ی اول نثار کردن است، نه گرفتن .

• اگر در عشق احترام وجود نداشته باشد،  احساس مسئولیت به آسانی به سلطه جویی و میل به تملک دیگری سقوط می کند.
منظور ازاحترام، ترس و وحشت نیست؛  بلکه توانایی درک طرف،  آنچنان که وی هست،  و آگاهی از فردیت بی همتای اوست.
احترام، یعنی علاقه به این مطلب که دیگری، آن طور که هست، باید رشد کند و شکوفا شود .

بدین ترتیب، در آنجا که احترام هست، استثمار وجود ندارد .

• من می خواهم معشوقم برای خودش و در راه خودش پرورش بیابد و شکوفا شود، نه برای پاسداری من .

• اگر من شخصی را دوست دارم با او آنچنان که هست، نه مانند چیزی برای استفاده خودم، یا آنچه احتیاجات من طلب می کند، احساس وحدت می کنم .

• واضح است که احترام آنگاه میسر است که من به استقلال رسیده باشم؛  یعنی آنگاه که بتوانم روی پای خود بایستم.

بی مدد عصا راه بروم، آنگاه که مجبور نباشم دیگران را تحت تسلط خود در بیاورم،  یا استثمارشان کنم. احترام تنها برپایه آزادی بنا می شود.

عشق محصول استقلال و آزادی است.

برای آگاهی به عشقهای بیمارگونه روان نژندی به اینجا اشاره فرمایید.

برای آگاهی های کاملتر به لینک زیر ماجعه نمایید:

اریک فروم

Leave a Reply

Your email address will not be published.