عقده حقارت

دفع و رفع عقده حقارت
خلاصی از عقده خودکم بینی

Overcoming Inferiority Complex

• توصیه می شود ابتدا موارد زیر را مطالعه فرمایید:

احساس حقارت رفتارهای تحقيرآميز – غلبه بر احساس حقارت

عقده انواع عقده هاعقده حقارتعقده حقارت آدلر

احساس حقارت و عقده حقارت

Inferiority Complex2 

دستاوردها و عقده حقارت

Achievements and Inferiority

• هر گونه تلاش برای رسیدن به پیروزی و یا برتری، به سود زندگی است،
o اما، دستاوردها، فقط یک پوسته پوششی، و مسکنی موقتی بر عقده حقارت هستند.
o دستاوردها عقده حقارت را دفع و رفع و ریشه کن نمیکنند.
o عقده حقارت در هسته وجودی جای گرفته، و درد و رنج ناشی از آن کماکان باقیست.

• ریشه کنی و غلبه بر عقده حقارت، هرگز با :
o پول جمع کردن،
o اقتدار، authority
o قدرت، power ،
o و تایید اجتماعی، social approval مقدور نمیگردد.

• هر گونه تلاش برای کسب خود-ارزشی self-worth،
   که صرفا بر اساس دستاوردهای مادی باشد،
   سریعاً به دست دادن آن ارزش منجر خواهد شد .

• دستاوردهای تصدیقی و تاییدی affirmations هم به همین ترتیب عمل میکنند.
o برخی مردم برای خلاصی از شر عقده حقارت، به تصدیق و تایید شدن روی می آورند.
o مشکل تصدیق و تایید شدن در آن است که در فرد یک دروغ و خیال ایجاد می کند.
o تصدیق و تایید شدن، عقده حقارت را از بین نمی برد،
o عقده حقارت کماکان باقیست،
o علت زمینه ای عقده حقارت درمان نشده و برقرار است،
o به همین دلیل، احساس های حقارت و خودکم بینی هرگز ناپدید نمی شوند.

انکار احساس های حقارت

Ignoring inferiority feelings

نادیده گرفتن و انکار احساسات حقارت خود،
o دل مشغولی و سرگرم نگه داشتن خود،
o سعی بر کتمان احساس های حقارت،
o قطعا به افسردگی منجر می شود.

• افسردگی چیزی بیش از انکار و کتمان و نادیده گرفتن احساسات مهم نیست.

• تنها راه پیشگیری از افسردگی ، مواجهه با احساس های حقارت است.

• راه حل نهایی درمان افسردگی ، ریشه کن نمودن عقده حقارت است.

درمان عقده حقارت

Leave a Reply

Your email address will not be published.