فرزانگی عاشق

فرزانگی عاشق

 

گزیده ای از فیض کاشانی

Leave a Reply

Your email address will not be published.