فقط وقتی بگویید دوستت دارم که

فقط  وقتی  بگویید  دوستت  دارم که:

فقط  وقتی  بگویید  دوستت  دارم که

فقط وقتی بگویید دوستت دارم که

عشق

فقط  وقتی  بگویید  دوستت  دارم که:

 که  واقعاً دوستش داشته  باشید،  که  بپذیرید میخواهید باقیِ  زندگیتان  را در کنارش  بگذرانید،

به  همهِ دوست و آ شنا و فک و فامیل و غریبه های توی خیابان  نشانش  بدهید،  

از در  کنارش بودنش افتخار کنید و  دستش  را  بگیرید  و  دنیا  را    بگردید.

فقط  وقتی  بگویید  دوست  دارم که تک تکِ سلول هایِ جسمتان  او را بخواهد و فریاد  بزند.

فقط  وقتی  بگویید  دوست  دارم که چشمانتان ، لبریز از عشق باشد، که با شوق برای او نفس بکشید.

فقط وقتی بگویید دوست دارم که آماده دادن و گرفتن مهر و محبت بی قید و شرط باشید .

فقط وقتی بگویید دوست دارم که او را همانطور و همین الآن که در واقعیت هست پذیرفته باشید،

نه اویِ فرضی و ایده آلی را، نه اویِ به شرط این آن را، و نه با کاشکی ها    و امّا  و اگرها،

و نه چون  تنهایید.

فقط وقتی بگویید دوستت دارم که بالغ و عاقل و بزرگ شده باشید.

آخر عزیزِ گُلم! بدان که  همین دو کلمه ساده،  خروارها  تعهد  و  مسئولیت  دارد.

فقط وقتی بگویید دوستت دارم که معنایش را بدانید، هم معنایِ خودتان  را و هم معنایِ زندگیتان را.

فقط به کسی بگویید دوستت دارم که بودنِ در کنارش،  با  ارزش  تر از  تنها  بودن  باشد،

و گرنه این دوستت دارم ها،  بویِ  تلخِ   تنهایی  و  جدایی  می دهد.

از طرف  ویرانه ای  می سازی  و خراب آبادش  میکنی،  ظلم میکنی!

 عزیز،  تنهایی اَت را ارزان نفروش،  به لبخندی،   به نگاهی،  به حرفی، به …

Leave a Reply

Your email address will not be published.