لذت دیوانگی و شادمانی از

لذت دیوانگی و شادمانی از بازگشت ایلو برای بردن جان

گزیده ای از هلاکی همدانی

لذت دیوانگی در سنگ ز طفلان خوردن است  …

بهر خرسندی خود گر دل من آزاری                    دل آزرده من را به چه خُرسند کنی؟

شمع گریان و من از دیده تر اشک فشان                  همه شب تا به سحر ماتم هم داشته ایم

خوی ما با ستم یار چنان بوده که یار                     لطف میکرده و ما چشم ستم داشته ایم

یار دل برد و پی بردن جان وعده نمود                          شادمانیم که یک بار دگر می‌آید!

شعر

Leave a Reply

Your email address will not be published.