مباحث روانشناسی

مباحث روانشناسی

تیپ های شخصیتی

 احساس ها و هیجان ها

روان شناسیِ عشق

سوگِ خُسران

مهارت‌هایِ زندگیِ انسان

فرزانگی بالینی

خواب دیدن و رویا 

عقده

انواع عقده ها – عقده حقارت – عقده حقارت آدلر – درمانِ عقده حقارت – آزمون کلمات فراخوان

.

واژه های ضمیر و ذهن

خود واقعی- خود کاذب

.

مکانیسم های دفاعی

تعكیس یا فرافکنی – روانشناختی فرافکنی – همانندسازی – والایش

15 Common Defense Mechanisms

.

کهن‌الگوها

تئوریِ انتخاب

.

روان شناسی زنان

عقده اختگی در زنانفرار از زنانگی سرد مزاجیآرمان تک همسری تنش قاعدگی –

بی اعتمادیمشکلات ازدواج –  وحشت از زن –  رویکرد خصمانه زنان –  تضاد های مادری –

عشق عصبی –  آزار طلبی –  تغییرشخصیت در دختران

.

روانشناسیِ رشد

مفهوم مرحله رشد     – تاریخچه – سرآغاز علمی – دیدگاه روان کاوی – نظریه رفتار گرایی – نظریه یادگیری اجتماعی

خبر پردازی – کردار شناسی –  نظریه اجتماعی فرهنگی – سیستم های بوم شناختی

نظریه جان دیویی – ماریا مونتسوری – مقایسه و ارزیابی نظریه ها – روان شناسی ژنتیک

.

ارتباط ابژه ­ای یا موضوعی

.

مراحل رُشدِ انسان

دو سال اول زندگی 

تولد  – بچه های زودرس و کم وزن – توانایی های نوزاد – رشد در دوران نوزادی – توانایی های یادگیری

دو تا شش سالگی

رشد فیزیکی – سیر تحولی بازی – حافظه – زبان و مکالمه – خودپرورانی – رشد هیجانی

روابط – رشد اخلاقی – نقش یابی جنسی

شش تا یازده سالگی

مشکلات سلامتی – رشد حرکتی – حافظه – هوش – یادگیری

خودپرورانی – راوابط – خانواده

دوازده تا بیست سالگی

مفاهیم نوجوانی – دوره های نوجوانی – اختلال های نوجوانی – رشد شناختی

رشد اخلاقی – نقش یابی جنسی – رشد اجتماعی – مشکلات رایج

بیست تا چهل سالگی

تغییرات جسمانی – انتخاب شغل – زندگی زناشویی – رشد شناختی

چهل تا شصت سالگی

رشد جسمانی – رشد شناختی

شصت سالگی به بعد

تغییرات جسمانی – تغییرات شناختی