مباحث روانشناسی

مباحث روانشناسی

1- تیپ های شخصیتی

2-  احساس ها و هیجان ها

روان شناسیِ عشق

3- سوگِ خُسران

4- مهارت‌هایِ زندگیِ انسان

5- رفتار و کردارهای ناپسند

6- فرزانگی بالینی

7 – خواب دیدن و رویا 

8- عقده

انواع عقده هاعقده حقارتعقده حقارت آدلردرمانِ عقده حقارتآزمون کلمات فراخوان

9- واژه های ضمیر و ذهن

10- خود واقعی- خود کاذب

11- مکانیسم های دفاعی

تعكیس یا فرافکنیروانشناختی فرافکنیهمانندسازیوالایش

15 Common Defense Mechanisms

12- کُهن‌ الگوها

13- تئوریِ انتخاب

14- روان شناسی زنان

عقده اختگی در زنانفرار از زنانگی سرد مزاجیآرمان تک همسری تنش قاعدگیبی اعتمادیمشکلات ازدواج –  وحشت از زن –  رویکرد خصمانه زنان –  تضادهای مادریعشق عصبی –  آزار طلبی –  تغییر شخصیت در دختران

15- روانشناسیِ رشد

مفهوم مرحله رشد  – تاریخچهسرآغاز علمیدیدگاه روان کاوینظریه رفتار گرایینظریه یادگیری اجتماعیخبر پردازیکردار شناسینظریه اجتماعی فرهنگیسیستم های بوم شناختینظریه جان دیویی – نظریه ماریا مونتسوریمقایسه و ارزیابی نظریه هاروان شناسی ژنتیک

16- مراحل رُشدِ انسان

دو سال اول زندگی 

تولد  – بچه های زودرس و کم وزنتوانایی های نوزادرشد در دوران نوزادیتوانایی های یادگیری

دو تا شش سالگی

رشد فیزیکیسیر تحولی بازیحافظهزبان و مکالمهخودپرورانیرشد هیجانیروابطرشد اخلاقینقش یابی جنسی

شش تا یازده سالگی

مشکلات سلامتیرشد حرکتیحافظههوشیادگیریخودپرورانیراوابطخانواده

دوازده تا بیست سالگی

مفاهیم نوجوانیدوره های نوجوانیاختلال های نوجوانیرشد شناختیرشد اخلاقینقش یابی جنسیرشد اجتماعیمشکلات رایج

بیست تا چهل سالگی

تغییرات جسمانیانتخاب شغلزندگی زناشوییرشد شناختی

چهل تا شصت سالگی

رشد جسمانیرشد شناختی

شصت سالگی به بعد

تغییرات جسمانیتغییرات شناختی