نظریه‌ها

نظریه‌های انگیزش:

1. نظریهٔ سلسله مراتب نیازها
این نظریه از معروفترین نظریه‌های انگیزش است. درون هر انسان پنج دسته نیاز وجود دارد و هر شخص برای ارضای نیازهای خود به ترتیب زیر می‌کوشد.

• نیازهای فیزیولوژیکی، مانند نیاز به آب، غذا، خواب و غیره.
• نیاز به امنیت، مانند مسکن، تأمین و محفوظ ماندن در برابر خطرات محیطی و عاطفی.
• نیاز اجتماعی، مانند عشق محبت خانواده.
• نیاز به احترام به دو بخش درونی وبیرونی تقسیم می‌شود، درونی مانند حرمت نفس و بیرونی مانند شهرت.
• خودشکوفایی ، بهره‌گیری از استعدادها و رشد و توسعه فردی.

2. نظریه زیستی- تعلق- رشد (ERG)
این نظریه از سه جهت با نظریهٔ سلسله مراتب نيازها تفاوت دارد، این نظریه، ابتدا نیازها را به سه دسته تقسیم می‌کند:

• نیازهای زیستی که به رفاه مادی افراد مرتبط است.
• نیازهای تعلق که میل به ارضای روابط میان فردی را در بر می‌گیرد.
• نیازهای رشد که به بیان میل به رشد و توسعه مستمر فردی می‌پردازد.

این نظریه از اصل «ناکامی- بازگشت» استفاده می‌کند. این اصل بیانگر این است که اگر نیاز سطح بالایی در فرد سرکوب شود، نیاز سطح پایین‌تر در وی فعال می‌شود.

3. نظریه نیازهای اکتسابی
نظریهٔ نیازهای اکتسابی(Achievement Motivation Theory) به این موضوع می‌پردازد که انگیزش ریشه در فرهنگ دارد. همهٔ انسان‌ها سه نیاز مهم دارند:

• نیاز به کسب موفقیت– توفیق طلبی، میل به انجام چیزی بهتر با کارایی بالاتر برای حل مسائل یا تسلط بر کارهای پیچیده.
• نیاز به تعلق– میل به برقرای و حفظ روابط دوستانه و گرم با دیگران.
• نیاز به قدرت – میل به کنترل دیگران، نفوذ در رفتار آنان یا مسئول دیگران بودن.

4. تئوری بهداشت – انگیزش (دو عاملی)
رابطه کار با فرد یک رابطه اصولی و اساسی است مطابق این نظریهٔ افراد به وسیلهٔ دو دسته از عوامل زیر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

• عواامل بهداشتی: حقوق و مزایا، سیاست‌های شرکت و مدیران، روابط با همکاران، سرپرستی،
• عوامل انگیزش: پیشرفت، پاداش، کار، مسئولیت، ترفیع، رشد

5. نظریه تعیین هدف(Goal-setting theory)
اساس این نظریه بر این موضوع استوار است که قصد یا اراده فرد یا سازمان را می‌توان به عنوان منبع اصلی انگیزس به حساب آورد. یعنی ویژگی هدف به خودی خود می‌تواند به عنوان یک عامل انگیزش داخلی عمل کند.

6. نظریه تقویت رفتار (Reinforcement theory)
این نظریه نقطه مقابل نظریه تعیین هدف می‌باشد. در این نظریه ما با رهیافت رفتاری سر و کار داریم. در این نظریه محیط مسبب نوع رقتار در نظر گرفته می‌شود نه رویدادهای درونی افراد.

7. نظریه انتظار (Expectancy theory)
گرایش به نوعی عمل یا اقدام در جهتی مشخص در گرو انتظاراتی است که پیامد آن مشخص می‌باشد و نتیجهٔ آن مورد علاقه کننده کار می‌باشد.
این نظریه شامل سه متغیر می‌باشد.

• اهمیت،
• رابطه بین عملکرد و پاداش
• و رابطه بین تلاش و عملکرد.

8. نظریه مبتنی بر نیازهای سه‌گانه

• نیاز به کسب موفقیت یعنی تلاش در راه درخشیدن و با توجه به رعایت استانداردهایی موفق شدن.
• نیاز به کسب قدرت و اعمال آن یعنی صاحب قدرت افراد را وادار به انجام کاری کند که اگر غیر از این می‌بود به شیوه دیگری عمل می‌کردند.
• نیاز به ایجاد دوستی یعنی تمایل به کسب حمایت و ایجا روابط صمیمی با دیگران

9. نظریه برابری (Equity theory)
در این نظریه مرجع یا چیزی که فرد خود را با آن مقایسه می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار است. سه مرجع همواره مورد توجه است،

• دیگران،
• سیستم و
• خود.