آسیب های روزمره

آسیب های روزمره

انسان شناسی آسیب های روزمره

Drough&lie

کتیبه چهارم داریوش در تخت‌جمشید.

کتیبه‌ای از داریوش یکم (بزرگ) در یک نسخه بر دیوار جنوبی تخت‌جمشید.

دارای ۲۴ سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی:

«اهورامزدای بزرگ که بزرگترین خدایان است، داریوش‌شاه را آفرید.

او را شهریاری بخشید. بخواست اهورامزدا داریوش شاه است.

داریوش‌شاه گوید:

این کشور پارس که اهورامزدا به من ارزانی داشت، زیباست و دارای اسبان خوب و مردم خوب است.

به خواست اهورامزدا و من داریوش‌شاه، این کشور از دشمن نمی‌هراسد.

داریوش‌شاه گوید:

اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی مرا یاور باشند.

اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ به این کشور نیاید نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ.

این را من از اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی خواهانم.

اهورامزدا و خدایان خاندان شاهی این بخشش را بهره من سازند.»

 

لطفا برای دسترسی به لینکهای زیر به صفحه اصلی برگردید.

1. دروغ   2. خودشیفتگی  3. چاپلوسی    4. خودنمایی    5. بدگویی   6. حسادت   7. گزافه گویی   8. بدبینی و شکاکی   9. تن آسایی-تنبلی   10. خویشاوند سالاری- پارتی‌بازی- درون‌همسری   11. بلاهت، بی عقلی    12. زن ستیزی   13. زورگویی و قلدری    14. خیالبافی و تخیل    15. نوکر صفتی   16. بی ادبی و بی نزاکتی    17. نفاق و ریاکاری   18. خرافه پرستی    19. فضل فروشی   20. ظاهر بینی   21. شکست باوری    22. تازه به دوران رسیدگی و فخرفروشی   23. فاجعه گرایی    24. پیش داوری و تعصب

Drough&lie2

The Anthropology of Everyday Life

Abstracts.pdf

ناصر فکوهی

http://anthropology.ir

انسان شناسی و فرهنگ