ترس خسران

ترس خسران

ترس از دست دادن چیزی، فردی، احساسی، عشقی، مالکیتی، مهارتی و هر چه انسان دارد،

از بزرگترین رنجها و دغدغه های بشر است.

فرد ترسو، گاهی از ترس از دست دادن مورد، حتی کسبش هم نمیکند.

11151314 12