عناصر ترس

ترس و عناصر ترس

fear

• در ترس خطر واقعی و خارجی است .
• هنگامی که ترس را تجربه میکنیم به ترس پاسخی میدهیم که دارای ۴ عنصر است

1-عناصر شناختی :

• یعنی انتظارهای آسیب که معمولا در آینده نزدیک به وقوع میپیوندد.

2-عناصر بدنی :

• بعد از ترس تغییرات درونی و بیرونی در بدن ما دیده میشود
• مثلا پوست ما رنگ پریده میشود.
• کف دست مرطوب و دانه های عرق روی پیشانی جمع میشود .
• لب هایمان میلرزد
• عضلاتمان تنیده میشود .
• تنفس تشدید و عمیق
• ضربان قلب بیشتر
• ترشح بزاق کاهش میابد
• اسید معده متوقف
• غدد فوق کلیوی آدرنالین ترشح میکنند.

3-عناصر هیجانی :

• دلهره وحشت تهوع
• لرزش و احساس مورمور شدن
• ورم معده .
با توضیح اینکه ما نسبت به عناصر هیجانی هشیارتریم.

4-عناصر رفتاری :

• دو نوع رفتار ترس وجود دارد
• پاسخهای ترسی که به شیوه کلاسیک شرطی شده اند . مثلا اگر کسی در کودکی چند بار در یک کوچه کتک بخورد بعدها هربار که به این کوچه وارد میشود با وجودیکه خطری او را تهدید نمیکند، به دلیل شرطی شدن عرق میکند و ضربان قلبش تند میشود.
• پاسخهای وسیله ای که تلاشهای ارادی برای مقابله با ترس هستند و جنگ و گریز مهمترین آنهاست.
• دو نوع پاسخ گریز وجود دارد:

• گریز :

• رویداد زیان بخش واقعا رخ میدهد . فرد صحنه را ترک میکند
مثلا کودکی که همکلاسیهایش او را در کوچه کتک زده اند اگر فرصت داشته باشد از کوچه فرار میکند .

• اجتناب :

• قبل از اینکه رویداد زیان بخش رخ دهد فرد موقعیت را ترک میکند .

• دو اختلال ترس عبارتند از  فوبی و  اختلال پس از سانحه

• ۳ اختلال اضطراب را با نامهای
• اختلال وحشتزدگی
• اختلال فوبی مکانهای باز
• اختلال اضطراب فراگیر میشناسیم.

• انسان سه ترس طبیعی و همراه با خود را دارد :

• ترس از هر پدیده تازه
• ترس از صدای بلند ناگهانی
• ترس از زیر پا خالی شدن یا نگرانی از بلندی

• انسان بین ۲ تا ۵ سالگی از حیوانات کوچک و تاریکی میترسد
• بین ۵ تا ۹ سالگی از حوادث طبیعی مثل طوفان و رعد و برق یا برف و باران میترسد
• بین ۹ تا ۱۲ سالگی از بیماری و مرگ میترسد.
• بین ۱۲ تا ۱۶ سالگی از قضاوت و نظر مردم میترسد.

اضطراب

• اضطراب ۴ عنصر ترس را دارد فقط در مولفه شناختی انتظار به جهت خطری مبهم وجود دارد
• در عناصر رفتاری اضطراب نیز جنگ و گریز هستند
• موضوعی که فرد یا باید از آن بگریزد یا اجتناب کند یا علیه آن پرخاشگری نشان دهد
از وضوح کمتری برخوردار است و گاهی مبهم است.