رفتارها

انواع رفتارهای تحقیرآمیز

رفتارها: انسان ها با روش ها و رفتارهای متفاوت همنوع خود را تحقیر می کنند. از میان این رفتارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در برابر سخنان دیگران سکوت کردن به گونه ای که به آنها بفهمانید حرف هایشان ارزش شنیدن ندارد یا آنها را مجبور کنید بی دلیل منتظرتان بمانند.

• نپذیرفتن دیگران، ترک کردن و آنها را تنها گذاشتن

• ارزش وجودی دیگران را انکار کردن

• با دیگران همچون حیوانات یا اشیا رفتار کردن

• در حق دیگران بی انصافی کردن

• روی دیگران تسلط داشتن و کنترل آنها

• تهدید و سوءاستفاده کردن: کلامی، فیزیکی یا حتی جنسی

• کتک کاری و صدمه جسمی رساندن

• تنزل رتبه و مسئولیت دادن، عنوان فردی را از او گرفتن و حتی خلع مقام کردن

• خیانت کردن، گول زدن یا دروغ گفتن به فرد. به این ترتیب قصد دارید حماقت آن فرد را به او ثابت کنید. اما در حقیقت از اعتماد او سوءاستفاده کرده اید.

• ریشخند کردن دیگران، دست انداختن و نگاه تحقیرآمیز به آنها

• شوخی های بی مورد و نامناسب و قرار دادن دیگران در وضعیتی نامناسب

• اتهام ناروا زدن

• درجمع به فردی بی احترامی کردن و او را کوچک شمردن

• فقر، بیکاری، بدهی، ورشکستگی، بی خانمانی، تنبیه و زندانی شدن از شرایط تحقیرآمیز است.

• وابستگی بویژه به افراد ضعیف تر

• دیگران را به انجام دادن کاری مجبور کردن

• رفتاری خشونت آمیز با دیگران داشتن

• گرفتن آزادی های فردی و تحت کنترل درآوردن دیگران

• بد جلوه دادن ارزش ها، باورها، نژاد، جنسیت، ظاهر و شخصیت دیگران

• ارزش وجودی دیگران را با معیارهای نامناسب و ناروا سنجیدن