شهامت غلط انداز

شهامت های غلط انداز

1. ترس از شرم و یا تمایل به کسب افتخار.

2. تجربه و مهارت در مواجهه با خطر، مثلا شمشیر بلعیدن و نمایش در سیرک.

3. خشمگینی و عصبانیت کنترل نشده.

4. خوش بینی زیاد به شانس موفقیت و اجتناب از خطر

5. انکار وجود خطر. بی ملاحظه گی، بی کله گی و تندی

Courage1

ارسطو بی ملاحظه گی را مظهر اعتماد به نفس کاذب میشناسد، نه نتیجه شهامت و بی باکی. بازی های احمقانه، شجاعت نیست.

دغل بازان و طراران

قلدرها و دیکتاتور مآب ها از آزار و اذیت بی رحمانه و یا حمله به قربانیان ضعیف تر، بهره برداری قابل توجهی برای نشان دادن قدرت میکنند.

این کارها نشانه بزدلی و ترس آنهاست، نه شجاعت.

ناله کنندگان

در شهامت ناله نیست. انتقاد هست، اما هرگز ناله و شکایت نیست. ناله گران بازی قربانی بودن درمی آورند. نشان میدهند که چاره دیگری نداشتند.

هیچ مسئولیتی نمی پذیرند، و قطعا شجاع نیستند.

اگر باید شکایت کرد،

شکایت باید به خود مستبد و سوء استفاده گر

و یا دشمن رسمی شناخته شده و بانی مشکلات باشد.