ناتوانى بيان احساسات

ناتوانى بيان احساسات

یا نارسایی هیجانی

Alexithymia
( آلكسى تيميا )

آلکسی ‌تیمیا يعنى اختلال در تجربه، بيان، شرح و توضيح واكنش احساسات خود.

يعنى ناتوانى كلامى در تشريح عواطف.

TAS

آلکسی ‌تیمیا (فقدان يافتن کلمه‌ ای برای بيان احساسات) یک ساختار شخصیتی است که به عنوان ناتوانی‌ بالینی در شناسایی و توصیف احساسات فردی توصیف می‌شود.

ویژگی‌ های اصلی آلکسی‌ تیمیا عبارت ‌اند از:

اختلال در آگاهی عاطفی، در دلبستگی اجتماعی و در رابطه میان فردی.

علاوه بر این، افراد مبتلا به آلکسی ‌تیمیا دچار دشواری در تشخیص و درک احساسات دیگران نیز هستند، که نمودهای آن در نهایت به عنوان واکنش های غیر همدلانه و یا واکنش ‌های احساسی غیر تاثیر گذار تعبیر می‌ شوند.

آلکسی ‌تیمیا در حدود ۱۰٪ از جمعیت عمومی شایع است و با شماری از وضعیت ‌های روانی دیگر به عنوان هم‌ آیند شناخته شده است. اين افراد در برقرارى ارتباطات ميان فردى دچار مشكل ميشوند، زيرا از ارتباط عاطفى با ديگران پرهيز ميكنند. اگر هم بنوعى اين ارتباط برقرار شود، يا بصورت وابسته شدن است، يا كنترل گرايانه بودن، يا سطحى.

افراد با اختلال ناتوانى بيان احساسات دو مشكل اساسى در روابط خود پيدا ميكنند:

1- سرد بودن و با فاصله قرار گيرى
2- ترس داشتن و جرات نداشتن در عملكرد اجتماعى

ارتباطات آشفته و همراه با آشفتگى هم در اين افراد مشاهده شده است.

بعلت ناتوانى درك احساسات ديگران و خود، روابط زناشوييشان نيز مختل ميگردد.

اين افراد در معرض ابتلا با ساير اختلالات روانى نيز ميباشند و متاسفانه در اين صورت به راحتى درمان نميگردند. خود اين ناتوانى بيان احساسات يك بيمارى روانى محسوب نميشود و بيشتر تعريف شخصيتى دارد، مگر منجر به بيماريهاى ديگر روانى گردد.

مشخصه هاى ناتوانى بيان احساسات:

1- مشكل داشتن در شناخت احساسات و فرق گذارى بين احساسات مختلف و برانگيختی هاى بدنى و روانى.
2- مشكل داشتن در تشريح احساسات خود به ديگران.
3- تنگ نظرى و منقبض بودن در پردازش هاى تصويرى و تصورى، و كمبود خيال پردازى.
4- محدود و مقيد بودن در برانگيختگى.

اين اعتقاد وجود دارد كه ناتوانى بيان احساسات با كمبود هوش عاطفى و بيفكرى روانى در ارتباط باشد.

در برخى افراد اين نوع اختلال دايمى ميباشد ( نوع اوليه يا شخصيتى ذاتى)، و در برخى موقتى بوده و با تغيير شرايط و محيطهاى تنش زا بر طرف ميشود ( نوع ثانويه يا حالتى و موقعيتى).

بیشتر:

ارتباط آلکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب

پرسشنامه ناگویی خلقی یا الکسی تایمیای تورنتو

آلکسیتیمیا و ارتباط آن با باورهاي فراشناختی در دانشجویان

آلکسی تیمیا، تیپ شخصیتی D، سلامت عمومی،

فصلنامه علمی- پژوهشی روان شناسی سلامت