افراد بی ادب

چگونه از پس افراد بی ادب برآییم

Stand up to Rude People-fa

 

افراد بی ادب با کارها و سخنانشان می توانند صورت ما را از خجالت سرخ کنند، و دلمان می خواهد سیلی محکمی نثارشان کنیم.

این مقاله برای نشان دادن چگونه ایستادن در مقابل افراد بی ادب و قلدر مآب است.

همچنین میخواهیم به آنها نشان دهیم که آنها هم آسیب پذیرند.

  1. اگر کسی بی ادبانه صحبت کرد، ما باید پاسخ دهیم. اگر حرفهای زشت و پستی پشت سر ما به دیگران میگوید، ننشینیم و فقط نظاره گر نباشیم. باید کاری کرد. به او بگوییم که حرفهایش اشتباه است. و اگر قبول نکرد و ادامه داد، ما هم باید ادامه بدهیم. در ابتدا، ممکن است برای ما شاخ و شانه بکشد، و ما را مسخره کند، اما تداوم برخورد کار می کند. فرد بی ادب طی چند روز احساس گناه میکند و دست از کارهایش برمیدارد.
  1. از کلمات ساده و کوتاه استفاده کنیم، چون راحتتر بیان میشوند. اگر خیلی خجالتی هستیم و نمیتوانیم بلند و شمرده صحبت کنیم، فقط بگوییم: خب، که چی؟ قلدر بی ادب ناگهان گرفتار و خاموش میشود. هدف فرد بی ادب در نهایت ایجاد احساس بد و حقارت در ماست. اگر او ببیند که سخنانش هیچ تاثیری بر ما نداشته، صحنه را ترک میکند.
  1. اگر شخص بی ادب ما را تنها نگذاشت و نرفت، به سادگی ضربه کلامی متقابلی وارد کنیم. بگذاریم او هم طعم بی ادبی را بچشد، به همین سادگی. بی ادب در نهایت احساس می کند که پیگیریش بی فایده است و ما را ترک میکند.
  1. سعی کنیم صدا و گفتارمان همراه با اعتماد به نفس باشد. با صدای آرام و یا مردد کار نمیکند. پس برویم با ضبط صوتی تمرین کنیم تا صدایمان به اندازه کافی قاطعانه و بلند و جسورانه باشد.
  1. بین خود مطابقت دهیم. صورت ما نباید غمگین و یا خشمگین نشان دهد، آن را تنظیم کنیم. چهره ما در حال صحبت کردن باید آرام و در عین حال مصمم نشان دهد، تا فرد بی ادب بفهمد که ما جدی و پایدار هستیم.

چند نکته:

مهم است که کنترل احساسات خود را از دست دادن ندهیم و تهاجمی نشویم. تن صدای خود را با محلی که در آن هستیم تنظیم کنیم.

بدانیم که صرفنظر از نتیجه برخورد، ما با پیروی از این نکات، فرد بهتر میدانیم. حداقل پاسخ لازم را داده ایم.

به یاد داشته باشیم که تماس چشمی برقرار کنیم و با تسلط مکالمه کنیم.

همواره از الگوی تنفسی منظم و عمیق برای آرامش خود استفاده کنیم.

زیاد تند نرویم و خود را به مشکلات بعدی نیاندازیم.

با صدای آرام و مهربانانه صحبت نکنیم. ما را جدی نمی گیرند.

بدانیم که استفاده از خشونت جریمه دارد، چه حق با ما باشد چه نباشد. ارتباط خود را با حفظ صرفا لفظی کنترل کنیم.

مطمئن شویم که پاسخهایمان زیادی قوی نباشد. ما نمی خواهیم خودمان به بی ادبی شناخته شویم.