پوست کلفتی

پوست کلفتی عاطفی

چرا باید پوست کلفت شویم؟

Thick Skin 1

 

آیا واکنش و حساسیت زیادی به حرف های ناراحت کننده سایرین نشان میدهیم؟

احساس نیش خوردن و سوزش در مقابل توهین یا انتقاد شدید طبیعی است.

اما اگر میل به برخورد خشمگین داریم، اگر گریه مان می گیرد، یا اگر احساس ناراحتی مان چند روز ادامه داشته باشد، نیاز به یک پوست کلفت تر عاطفی – روانی داریم.

درست است که حساس بودن به اظهارات عادی سایرین، مشکل بزرگی نیست، اما خوب و خوشحال کننده هم نیست.

اگر به تصویری بزرگتر نگاه کنیم، اگر در خود نگرش مثبت ایجاد کنیم، و اگر اعتماد به نفس قویتری پیدا کنیم، آنوقت می توانیم در مقابل توهین ها قویتر بایستیم.

برای قویتر شدن یا به اصطلاح پوست کلفت تر شدن، سه راهکار زیر پیشنهاد می شود، که به هر یک از آنها در برگه های بعدی خواهیم پرداخت:

1) روش برخورد با انتقاد
2) روش تحمل توهین
3) روش ایجاد اعتماد به نفس پایدار

چند نکته:

• هیچ فردی در تاریخ بدون منتقد نبوده. موفق ترین افراد بیشترین انتقادها را داشته اند.

• پوست کلفت تر شدن صبر و شکیبایی می خواهد، اما ارزشش را دارد.

• گاهی اوقات به چیزی بیشترین حساسیت را نشان میدهیم، که خودمان از مواجهه شدن با آن می ترسیم، و به مسائل خودمان مربوط میشود.

• باید جرات و شجاعت روبرو شدن با ضعف های خودمان را داشته باشیم. یا باید خودمان را تغییر دهیم، و یا با پذیرش خود در دراز مدت اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنیم.

• داشتن پوست ضخیم روانی به معنی بی ادبی یا بی تفاوتی و بی حسی نیست.

• بدانیم که هر انتقادی برای صدمه زدن به احساسات ما نیست. تفاوت بگذاریم بین انتقادهای سازنده و انتقادهای بی ادبانه.