شخصیت ها

تیپ شخصیتی خود را بیابید

 

۱۶ تیپ شخصیتی

 

لطفاً به این نكته مهم توجه نمایید كه در علم روانشناسى أفراد به سه دسته تقسیم میشوند، طبق آمار جهانى: سالم ( ٢٪)، بیمار ( ٢٠٪)، و نرمال ( ٧٨٪) .

أفراد بیمار دارای یك یا چند اختلال مشخص از اختلالات روانی میباشند. افراد سالم نیز هیچگونه اختلال و مشكل روانى ندارند. بنابراین، این دو گروه در همه جاى دنیا مشابه اند و تفاوت زیادى با هم ندارند.

اما اكثریت، كه نرمال شناخته میشوند، داراى مشكلات روانى خاصى هستند كه با توجه به فرهنگ و جامعه خود قیاس میشوند.

یعنی شخصی با مشكل روانى خاصى در یك جامعه، معمول و طبیعی بوده و در سرزمین دیگر بیمار محسوب میشود.

مثلاً در جامعه ای كه اكثر مردمش مشروب میخورند، فرد بیمار خطاب نمیشود. در جامعه ای اكثر دروغگویند، دروغ بد نیست، یا در جامعه اى كه اكثرشان مهرطلبند، مهرطلبى بیماری محسوب نمیشود، در حالیكه همین افراد در فرهنگهای دیگر بیمار شناخته میشوند.

در این برگ چندین نوع تیپ شخصیتى سالم و نرمال بیان شده تا با مقایسه آنها بتوانید تیپ (روحیه )خود را پیدا كنید (البته اگر اختلال ندارید ).

JCA-Personality-Profile-table

A – شخصیت متوجه و آگاه

1- ایا متعهد به كارتان هستید ؟
2- آیا به اصول و ارزشهاى خود باورمند و پایبند هستید و همواره بدنبال انجام كار صحیح میباشید؟
3- آیا همیشه اصرار به اجراى درست كارها دارید؟
4- أیا همیشه دوست دارید كارها و جزییات انها بصورت كامل، و بدون هیچ گونه اشكال انجام و نهایى شوند؟
5- آیا به نظریات و اعتقادات خود پایبند میمانید؟
6- آیا دوست دارید ظاهر اوضاع همیشه مرتب و منظم باشد؟
7- آیا در همه جوانب زندگیتان مراقب و مواظب، صرفه جو، و محتاط هستید؟
8- آیا همه چیز را جمع آوری و نگهداری میكنید؟

B – شخصیت حساس

1- آیا موارد شناخته شده را به ناشناخته ها ترجیح میدهید؟ آیا با عادات، تكرار و روند زندگی مشخص داشتن، راحت و راضى هستید؟
2- آیا به أفكار دیگران نسبت به خود حساسید و به حرفشان زیاد اهمیت میدهید؟
3- آیا در كردار و برخوردهاى خود با دیگران عامدانه بصورت قدرتمند و قاطع و با آزادی عمل رفتار میكنید؟
4- آیا سعی میكنید در برخوردهایتان مودب و خوددار باشید؟
5- آیا بهترین عملكرد شما در اجتماعاتى است كه میدانید نقش شما چه باید باشد؟
6- آیا از اشتراك أفكار و احساسات درونیتان با دیگران خوددارى میكنید؟

C – شخصیت هشیار و بیدار

1- آیا فرد مستقلى هستید؟ اهل مشورت با دیگران نیستید و به تایید و اندرز سایرین نیازى ندارید؟ آیا براحتی تصمیم میگیرید و مراقب و مواظب خودتان هستید؟
2- آیا در مراودات خود با دیگران مراقب و محتاط هستید؟
3- آیا شنونده خوبی هستید؟
4- آیا بدون تردید و دودلى براى حقتان قیام میكنید؟
5- آیا انتقادهاى به خود را جدى میگیرید و مرعوب و هراسان آنها نمیشوید؟
6- آیا وفادارى، وظیفته شناسى، و صداقت و اخلاص را ارزشمند میدانید؟

D -شخصیت نمایشى و پرشور

1- آیا شخص پرشور و با هیجان و مهربان و با عاطفه اى جلوه میكنید؟
2- آیا زندگی را پرشور و نشاط و خوش لعاب و گسترده و جامع تجربه كرده و میشناسید؟
3- آیا دوست دارید مورد توجه قرار گیرید و دیگه شوید؟
4- آیا دقت و توجه زیادی به آراستگى، لباس و مد دارید؟
5- آیا از رابطه جنسیتان لذت میبرید؟
6- آیا بسادگى به دیگران اعتماد میكنید؟
7- آیا به أفكار و عقاید جدید و پیشنهادات دیگران پاسخ مثبت میدهید و پذیراى شنیدنشان هستید؟

E – شخصیت پرخاشگر و دعوایى

1- آیا با واژه ها و مبانى قدرت، اختیار داشتن و مسولیت راحت كنار میایید؟
2- آیا با سیستمهاى سنتى قدرت و حكومت بهتر عمل میكنید؟
3- آیا بشدت أهل نظم و انضباط و فرمانبرادى هستید و قادر به اعمال قانون و مقررات به زیر دستانتان میباشید؟
4- آیا به شدت هدف گرا هستید؟
5- آیا قادر به انجام ماموریتهایتان در شرایط سخت و خطرناك هستید و شجاعانه عمل میكنید؟
6- آیا اعمال ماجراجویانه و حادثه اى را دوست دارید؟

F – شخصیت ویژه و خودمحور

1- آیا خود را محدود و مقید به سیستم احساسى و عقاید خود میكنید؟
2-آیا مستقل و خودكار بوده و به دوستان نزدیك بسیار كمى نیاز دارید؟
3- آیا به قرار و مدارها بی اعتنایید.
4- آیا به همه چیز با روى گشاده برخورد میكنید؟
5- آیا اغلب به أفكار حدس و گمانى و مبهم میپردازید؟
6- آیا به دیگران با تیزبینى و زیركى نگاه میكنید؟ آیا حساسیت شما در این دقت نظر در مورد واكنش انها به شما بیشتر است؟

G – شخصیت مبتكر

1- آیا خود را یك شخص والامقام و ارزشمند میدانید؟
2- آیا برأی شناخته شدن و تایید شدن تلاش و تكاپو میكنید؟
3- آیا دستیابى و سبفت از دیگران برایان مهم است؟
4- آیا مجذوب و خواهان شهرت و افتخار هستید؟
5- آیا به واكنش دیگران نسبت به خود حساسید؟
6- آیا نیاز شدید به احترام و ارج نهادن دیگران دارید؟
7- آیا سرگرم رویاها و خوشوقتى خود هستید و آیا در رویاهایتان بدنبال كمال و نابغه بودن و ستاره شدنید؟
8- آیا نیاز شدید به كسب موفقیتهاى فورى هستید؟
9- آیا تمناى مورد توجه قرار گرفتن و تحسین شدن دارید؟

H – شخصیت مجرد و تنها

1- آیا نیاز به همدم و همنشین ندارید، و ترجیح میدهید تنها باشید؟
2- آیا فكر میكنید كه خودكفایید و نیازی به اندركنش و تبادل با دیگران ندارید؟
3- آیا آرام، وارسته و بدون احساس شدید هستید؟
4- آیا نسبت به درد و لذت بی تفاوتید؟
5- آیا نیاز به فعالیتهاى جنسیتان كم است؟
6-آیا نسبت به تعریف و تمجید یا انتقاد دیگران بی توجه أید؟

I – شخصیت آسوده و فارغ

1- آیا معتقدید كه حق دارید كه هر وقت دلتان خواست و با شرایط خودتان از وقت و زندگیتان لذت ببرید؟
2- آیا طبق قوانین بازی میكنید و هر آنچه از شما انتظار میرود را انجام میدهید؟
3- آیا در مقابل استثمار شدن و بهره كشى مقاومت میكنید؟
4- آیا در مقابل وقت و زمان بیخیالید؟
5– آیا تصور میكنىد كه بخوبى دیگران هستید و لِذَا محق بهترین چیزهایید؟
6- آیا بى تمایل به ریسك كردن در روابط مهم هستید؟ آیا احساس نیاز به آزاد بودن دارید؟

J – شخصیت جدی

1- آیا معمولاً رفتار هوشیارانه و عاقلانه دارید؟
2- آیا در خصوص محدودیتها و قابلیتهاى خود واقع بین هستید؟
3- آیا خود را مسئول اعمال خود میدانید؟
4- آیا قبل از انجام هر كاری، انرا در ذهنتان بازسازى میكنید؟
5- آیا قادر به نقد دیگران و سنجش خودتان هستید؟
6- آیا انتظار وقوع مشكلات در شما وجود دارد؟
7- آیا وقتی میفهمید كه به دیگران بی ادب بوده یا با بیفكرى اقدامی انجام داده أید، شدیداً ناراحت شده و معذب میشوید؟

K – شخصیت ایثارگر و از خود گذر

1- آیا نسبت به دیگران سخاوتمندید و از مال خود میگذرید؟
2- آیا به دیگران كمك میكنید و یاری ده هستید؟
3- آیا همواره نسبت به دیگران ملاحظه كار هستید؟
4- ایا أهل قضاوت دیگران نیستید، نسبت به نقاط ضعف دیگران انعطاف پذیرید، و هیچگاه كسی را به سختی سرزنش نمیكنید؟
5- آیا دوست دارید مركز توجه واقع نشوید؟
6- آیا متحمل رنجهاى درازمدتید؟
7- آیا ساده دل، صاف و ساده و معصوم هستید؟

L – شخصیت وفادار

1- آیا كاملاً به روابط زنگیتان پایبندید؟
2- آیا ترجیح میدهید همیشه یكى دو نفر همراه داشته باشید تا اینكه تنها بمانید؟
3- آیا بیشتر مایلید دنباله رو باشید تا رهبر؟
4- آیا مایلید نظر دیگران را بشنوید و طبق آن عمل كنید؟
5- آیا مراقبید كه همیشه احساس خوبی بین خود و أفراد مهم زندگیتان إیجاد كنید؟
6- ایا به فكر دیگرانید و سعی میكنید انها را راضی نگهدارید؟
7- آیا قادر به إیجاد پیوندهای جدید جدی، حتی پس از دست دادن فردى مهم در زندگیتان، میباشید؟

M – شخصیت با اعتماد به نفس

1- آیا به تواناییهای خود باورمندید؟ آیا معتقدید كه مفرد و خاص هستید؟
2- آیا انتظار دارید دیگران همواره با شما برخورد خوب داشته باشند؟
3- آیا نسبت به إمكانات و آرزوهای خود با روی گشاده برخورد میكنید؟
4- آیا قادرید از تواناییها و قدرت دیگران برأی خود استفاده كنید؟
5- آیا یك رقیب توانا هستید و برأی رسیدن به قله متمركز عمل میكنید؟
6- آیا خود را با أفراد مهم و عالی مقام همانند سازی میكنید؟
7- آیا از خود تصور قهرمان بودن، ستاره بودن، بهترین فرد در زمینه كاریتان و بهترین بودن دارید؟
8- آیا از تفكرات و احساسات خود آگاهی كامل دارید؟
9- آیا پذیراى تمجید و تعریف و ستایش دیگران به نَحْو موقرانه و متین میباشید؟

N – شخصیت ماجراجو

1- آیا با معیارها و ارزشهای درونی خود زندگی میكنید؟ و در این روند كاری به عرف جامعه ندارید؟
2- آیا دوست دارید به ریسكهای خطرناك دست بزنید؟
3- آیا براى سایرین زیاد نگران نمیشوید؟
4- آیا دوست بازید و بر سایرین اثرگذارید؟
5- ایا همواره در حركتید و در حال سیاحت؟
6- آیا روزگاری جسور و آتش افروز و آزار رسان و شرور بودید؟
7- آیا جلوی هر كس كه قصد و جرات استفاده از شما را داشته باشد می ایستید؟
8- آیا در زمان حال زندگی میكنید؟

O – شخصیت دمدمی مزاج و بوالهوس

1- آیا همیشه باید درگیر یك رابطه عمیق عشقی باشید؟
2- آیا در همه روابطتان پر احساسید؟
3- آیا از نظر هیجانی فعال و واكنشی هستید؟
4- آیا بی پروا، صریح، خودجوش، سرخوش مهربانی و بی باك و بی احتیاط هستید؟
5- آیا سرزنده، سازنده، سر مشغول و پرمشغله هستید؟
6- آیا گشاده فكر، پذیراى تجربیات و آزمایشات مربوط با سایر فرهنگها، نقشها و ارزشهای بیگانه هستید و از آنها پیروی میكنید؟
7- آیا در فاصله گرفتن مهارت دارید؟ آیا براحتی میتوانید خود را از واقعیتهای تلخ و سخت جدا كنید؟

P – شخصیت سرخوش و سر زنده

1- ایا براى اعمال لذت بخش ارزش زیادی قایلید؟
2- آیا از تجربیات پر تنش لذت میبرید؟
3- آیا از فعال بودن لذت میبرید؟
4- آیا به دیگران بعنوان شركای عشقی و جنسی نگاه میكنید؟
5- آیا گاه گاه پول زیادی خرج میكنید؟
6- آیا از الكل یا سایر مواد برأی تحریك یا آرامش خود استفاده میكنید؟
7- آیا به دوستان و عزیزانتان أرج مینهید و برایشان دست و دلباز هستید؟
8- ایا از مسافرت و نقل مكان به محل های جدید زندگی لذت میبرید؟
9- آیا دانا بودن، مهارت داشتن، متخصص بودن و استاد كاری شدن برایتان اهمیت دارد؟
10- آیا به كارهای دارای نوآوری و پربار خود را متعهد میدانید؟

۱۶ تیپ شخصیتی