ويژگیهای شخصيت سالم-هفتاد و نه تا نود

ويژگیهای شخصيت سالم

هفتاد و نه تا نود

79. خواب و استراحت

• آدم سالم به خواب و راحت و استراحت خودش بسیار اهمیت میدهد.
• ذهن در بسیاری از موارد در وقت خواب فعالترِ از دوران بیداری است.
• خواب حتما به اهیمت بیداری است
• آن كسی كه خواب خوبی ندارد، بیداری خوب و روز خوبی ندارد.
• عمر طولانی تر داشتن. توجه و تمرکز بیشتر. كاهش در میزان بیماریهای فیزیكی و حتی روانی، استفاده بیشتر از تواناییهای دهنی، دقیقا به مساله خواب ربط دارد.
• كمیت خواب كه بین ٢٠ تا ٨٠ سالگی ٧ ساعت و نیم است،
• كیفیت خواب كه داشتن خواب سنگین و عمیق است كه در هر دوره نود دقیقه ای، اقلا ٢٠ تا ٢۵ دقیقه وارد امواج دلتا، یعنی نیم سیكل تا ۴ سیكل، یا حداقل بتا ۴ نا ٧ سیكل در ثانیه بشویم، شرط كمیت و كیفیت خواب خوب است.
• هر كسی كه خواب خوبی ندارد، حتما بیداری خوبی ندارد.
• به همین جهت است كه با خواب نباید برخوردی كرد كه پدیده ای است غیرصروری
• متاسفانه آنگونه كه در فرهنگ ماست، خواب اصولا از آن آدم تنبل بیكاره است.
• به همین جهت است كه برخی از اوقات حرف این است كه این قدر نخواب و آن زمان كه مردی وقت داری كه هر چی میخواهی بخواب.
• موضوع خواب را باید به اندازه بیداری بهش اهمیت داد و به همین جهت است كه سالمترین فرد كسی است كه هر شب در یک زمان معین میخوابد و خودش بدون هیچ عامل خارجی مانند ساعت یا زنگ ساعت بیدار میشود.
• كسانی كه در ساعتهای مختلف میخوابند. كسانی كه در مدتهای متفاوت میخوابند، حتما به بدن خودشان آسیب میزنند.
• وقت خواب حتما وقتی است كه خورشید نباشد و بنابراین شب بیداران روزخواب با مساله و مشكلات فراوانی روبرو هستند.

80. نظافت و تمیزی

• موضوع پاكی بدن و پاكی روان مساله بسیار مهمی هست.
• اشیایی هستند كه برای ذهن و ضمیر و برای بدن من و شما كثیف و خارجی هستند.
• ولی توجه به مساله نظافت باید در حدی باشد كه با اصول پزشكی و بهداشتی سازگاری دارد و با توجه به فرصت و امكانات من و شما اهمیت دارد و معلوم است كه كنار این نظافت مساله آرایش و زیبایی هم خواهد آمد.
• امروز در دنیابی هستیم كه خوشبختانه در بسیاری از موارد به خاطر پیشرفتهای علمی كار را میتوانند ساده كنند. ولی در عین حال پیشنهادهایی دارند كه بسیاری از اوقات زندگی ما را میتواند مختل كند.
• به هرحال رعایت نظافت اهمیت دارد و ضمنا در حصوص نظافت میدانیم كه این پاكی و این نظافت یك حدی دارد كه گرچه در جوامع مختلف و شرایط كمی متفاوت است، ولی حد معقولی دارد. از حدی كه بگذرد به عنوان وسواس، به عنوان گرفتاری پیدا میشود و در آدمهای بیمار هم میشود آن را به راحتی دید.

81. آداب و ادب.

• آدم سالم آدمی است كه آداب اجتماعی آنچه كه از او به عنوان یك فردی كه رعایت یک اصولی را میكند میشود نام برد
• ضمنا رعایت ادب را یعنی قراردادن انسان را و پذیرفتن حرمت انسانی را و پذیرفتن جاه و مقام او را در هر كجا كه او هست یا خودش مایل هست را رعایت میكند.
• در جهت افكار، آزادی افكار داریم. هر چه را میتوانیم فكر كنیم و یا احتمالا اگر بخواهیم مقاومت كنیم در این زمینه شكست خواهیم خورد.
• بنابراین انسان آزادی افكار دارد.
• در خصوص گفتار، مساله آداب و ادب است. یعنی من در كجا هستم. آدابی كه در آنجا هست كه پذیرفته شده چه است و رعایت ادب است و معلوم است كه رعایت یک اصولی در ارتباطات اهمیت دارد.
• آدم سالم درحالیكه راحت و آسوده است. درحالیكه حرفش را میزند. درحالیكه نظرش را بیان میكند. درحالیكه برای حقش میایستد. درحالیكه از بیان مخالفت با عقیده و نظری به هیچ وجه كوتاهی نمیكند. رعایت آداب و ادب را میكند.
• به همین جهت است كه موصوع را در حد یک گفتكو در حد یک داد و ستد ذهنی و یا فكری میكشاند. تا اینكه مساله را فردی و شخصی كند.

82. ورزش sport

• بعد از تولد انسان دو چیز است كه هنوز اجازه میدهد كه سلول های معزی تولید بشوند.
• یکی تجربیات جالب تازه است یعنی new exciting experience و دوم
• و دوم ورزش sport است.
• كودك انسانی درگیر بازی هست تا حدود پنج شش سالگی.
• از شسی سالگی به بعد وارد مرحله ای میشود كه به عنوان sport و یا ورزش میشناسیم
• بین شش تا هجده سالگی احتمالا بزرگتربن عامل رشد عقل و افزایش تواناییهای هوشی حتما وررش است.
• وررش به دلیل ماهیت ارتباطش با طبیعت، و مخصوصا ورزشهای دسته جمعی كه دو گروه را با هم درگیر میكند، شرایطی فراهم میكند كه بیش از هر چیز دیگر واقعیات جهان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به ما نشان میدهد.
• مخصوصا به خاطر ماهیت رعایت قاعده و قانون و قواعد بازی و به خاطر مساله بردن و باختن كه اساس فعالیتهای اجتماعی و انسانی هست، ما را مرد و زن آینده میكند.
• اهمیت ورزش برای دختران به مراتب بیشتر از پسران است و دختری كه در دنیای امروز ورزش نمیكند، زن دنیای آینده نخواهد بود.
• در نتیجه پدر و مادر به همان اندازه كه به مساله علم و مطالعه بچه اهمیت میدهند، قرار هست كه به مساله ورزش او اهمیت بدهند.
• بین شش تا هجده سالگی، اقلا پانزده ساعت درگیر بودن در فعالیتهای ورزشی برای بچه ها ضروری و لازم است، مخصوصا اینكه بدن آنها را به حركت وا میدارد و از نشاندن آنها پای این دستگاه های عجیب و غرببی كه بسیاربش سوداگرانه هست و در برخی از موارد متاسفانه پر از بد آموزی و اشكال وگرفتاری، آنها را دور میكند.
• ورزش تا آن سن اساس رشد عقلی و هوشی انسان و ارتباط او با طبیعت و جهان است و معلوم است كه در سنین بزرگسالی مسله سلامت او هست.
• ورزش یک پدیده تازه است، یعنی یک پدیده صد یا دویست ساله است.
• در طول تاریخ ورزش نبوده. انسان برده، فقط كار میکرده و برده داران، برده ها را به جان هم میانداختند و نام آن را ورزش میگذاشتند.
• ولی ورزش یك پدیده تازه است و اهمیت و اعتبارش فوق العاده است.
• به همین جهت است كه نیرو و انرژی باید در این باره صرف بشود

83. آرامش، relaxation ، مراقبه، هیپنوتیزم، یوگا

• هرچه كه بخواهید نامش را بگذارید.
• انسان دارای بدنی است كه در وقت یبداری باید به عمد خاموش بشود.
• این مساله با خواب متفاوت است.
• به همین جهت است كه بیشترین توصیه ها این است كه حداقل یک بار، كه غالب اوقات پیشنهاد میكنند پیش از شام، یا دو بار بعد از بیدار شدن یا قبل از خواب، یا سه بار كه یکی بعد از بیدار شدن، یکی قبل از خواب، و یكی قبل از شام را توصیه میكنند.
• با مراقبه یا meditation یا موضوع relaxation و آرامش یا هرچه كه مایلید نامش را بگذارید، مساله نفس كشیدن درست بسیار مطرح است.
• موضوع تنفس باید به عنوان یک هنر و به عنوان یک پدیده علمی آموخته شود. زیرا از طریق آن هست كه اكسیژنی كه ماده اصلی و اساسی زندگی هست میتواند به بهترین صورت ممكن در بدن توزیع بشود و توان آن را دارد كه انرژی فیزیكی و روانی ما را كه احتیاج به یک، چنین ماده، درحقیقت، تولیدی و محرك دارد، ازش استفاده كند و مراقب بشود.

84. خود حسابرسی

• آدم سالم آدمی است كه هر شب، اگر نه یك شب در میان، به حساب خودش میرسد. نه كه به اعتراض و انتقاد به خودش. كارنامه خودش را به نوعی در ذهن خودش میاورد.
• جنبه های مثبت و منفی آن را نگاه میكند، قبل از اینكه دیگران یا طبیعت با واقعیات به حساب ما برسند.
• ما قرار است به حسابرسی خودمان برسیم. پیشنهادی است كه برای هر شب میكنند. نه در رحتخواب. بلكه در وقت قبل از خواب. در اتاقی كه كار میكنید. حتی برخی از اوقات نوشتن و یا حداقل یک شب در میان. یعنی آنچه كه انسان قرار است به حساب خودش برسد قبل از اینكه به حسابش اینجا و انجا رسیده بشود.

85. زندگی در حال

• آدم سالم آدمی است كه در حال زندگی میكند. از گذشته آموخته متوجه آینده هست ولی در حال زندگی میکند.
• توانایی این را دارد که پرونده های گذشته را ببندد و جهان را فراموش و حتی خاموش كند.
• اگر قرار باشد همه گذشته من به نوعی در زندگی من به صورت فعال عمل كنند. من از پا در میایم.
• طبیعت یا خدا شریطی به وجود آورده كه آنچه یک روز آگاه من بوده هم اكنون به صورت ناآگاه من در میاید و در نتیجه در قسمت ناآگاه ضمیر و ذهن من قرار میگیرد.
• هیچ دلیلی ندارد ما آنها را زنده كنیم و اگر هم قرار هست چیزی را زنده نگه داریم باید همان كاری را بكنیم كه در زندگی واقعی میكنیم.
• ما آلبوم عكس و یا ویدیوهایی داریم كه از همه حوادث خوب و خوش گذشته داریم. متاسفانه بسیاری از ما در ذهن و ضمیرمان آلبوم عكس و مخصوصا هزاران هزار ویدیو از حوادث و اتفاقات بد گذشته داریم كه غالب اوقات چند برابر و چندین برابر آنها را بدتر از آن چیزی كرده ایم كه در زمان خودشان بودند.
• بهمین جهت است كه بسیاری از اوقات حادثه هایی كه در پنج سال یا پانزده سال گذشته من را كمی آسیب زده یا برخی از اوقات اصلا آسیب نزده، حتی به راحتی در یك مهمانی اتفاقی افتاده اثری گذاشته، حالا پانزده یا ده سال بعد من آن را تبدیل به یك فاجعه، به عنوان یك حادثه ای كه اصلا زندگی من را زیر و رو كرده در میاورم.
• این هیچ چیزی نیست جز كارگردانی بیرحمانه وجود خود من كه مایل است از گذشته چیزهای عجیب و غریب بسازد.
• بنابراین آدم سالم در حال زندگی میكند. از گذشته آموخته و متوجه آینده هست.
• غمگین و خشمگین از گذشته و نگران و مضطرب از آینده نیست.
• توانایی فراموش كردن دارد.
• نشخوار حیوانات به صورت نشخوار انسانی حتما نباید دست بدهد.

86. بله و نه بجا

• آدم سالم آدمی است كه انجا كه باید بگوید بله، میگوید بله، و انجا كه باید بگوید نه، میگوید نه
• ضمنا اگر گفت بله، دیگر با خودش و دیگران در نمیافتد و اگر گفت نه، حتی پنج ثانیه بعد آن را فراموش میكند.
• آدم سالم وقتی كه به درخواست نامشروع یا انتظار و توقع بیجای كسی میگوید نه، قرار این است كه بعد از ۵ ثانیه آن را فراموش كند. مگر اینكه به دلیل بیماری و گرفتاری فكر كند كه باید درخواست نامشروع دیگری را جواب دهد. فكر كند كه احتمالا باید تصویر و تصوری را از خودش در دیگران به وجود ییاورد، كه خوب است. باید شریطی را فراهم بكند كه دیگران آن را خوب بدانند و دوست داشتنی. بدانند بیماری و گرفتاری بزرگی وجود دارد.
• بنابراین شما قرار است هر زمانی كه میگوید بله، آن را انجام بدهید و دنبال بازی نکردید.
• اگر گفتید بله، بعدا بهانه درست نكنید. بعدا از تاكتیكها و تکنیک ها استفاده نكنید كه بله خودتان را نه كنید
• اگر گفتند نه، مادامی كه به درستی گفتید نه، نه اینكه اشتباه كردید، پای آن بایستید و خودتان را گرفتار و نگران این نكنید كه من احتمالا درخواست نامشروع این آدم را گفتم نه، حالا ناراحت میشود. حالا راجع به من چی فكر میكند؟ حالا دشمن من میشود؟ حالا چنین و چنان میكند؟ اینها گرفتاریهای بزرگی است كه متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از جمله در فرهنگ ما وجود دارد.

87. رابطه خوب با فامیل

• آدم سالم رابطه خوبی با پدر و مادر خودش و فامیل دارد.
• رابطه خوب معنایش این نیست كه مطابق میل آنها عمل میكند
• معنایش این نیست كه در جهات بد و منفیی كه آنها انتظار دارند یا معمول و مرسوم فامیل است حركت میكند. بلكه رابطه ای دارد كه او تعیین كننده است. او انتخاب میكند. ولی به دلیل سابقه، به دلیل گذشته، به دلیل همه خاطرات، به خاطر اینكه این رابطه خوب به نوعی زیور و آرایش واقعیت گذشته هست، آن را حفظ میكند
• بنابراین رابطه ای كه با اعضای خانواده دارد، یك رابطه ای است كه از سر مهر و دوستی است. از سر خوبی و خوشی است.
• این را نه به باید و به خاطر سنت، نه به خاطر احترام و احتمالا اطاعت، نه به خاطر آنچه كه بسیاری به گونه ای بسیار غیرواقعی و بیمارگونه آنجام میدهند كه آدم ها درحالیكه ۵٠ سال همدیگر را میبینند، آرزوی مرگ و نابودی هم را میكنند
• به قول فروغ فرحزاد: و این جهان پر از حركت پاهای مردمی است كه همچنان كه تو را میبوسند و در ذهن خود طناب دار تو را میبافند.
• نه چنین روابطی كه فقط از سر بایدهای اجتماعی یا اعتقادات یا احتمالا سنت و فرهنگ است. ولی در چارچوبی كه مایلیم خواهری، برادری، پدری و مادری در آن زمینه هایی كه هر دو با آن راحتیم، خوشیم، خوشحالیم، از یادآوریش، از بیانش، از طرحش، بهره میبریم، لذت میبریم، داشته باشیم.
• آدم سالم این ارتباط را این رفت و آمد را، این مواظبت را، این مراقبت را، این دلسوزی را، این توجه را، این رفع نیاز را، به صورتی آگاهانه و آزادانه در سن و شریطی كه هست، به خاطر همه گذشته و به خاطر همه خوبی و بدی هایی كه حتی وجود داشته، ادامه خواهد داد. بنابراین رابطه ای مطلوب و دوست داشتنی و خوب و سازنده و مفید با اعضای خانواده و فامیل دارد.

88. كودكی خوب شده

• یا كودكی خوبی داشته، كه معمولا كمتر كسی است اگر اصلا كسی داشته باشد، و یا این كودكی خوب شده. یعنی آدم سالم كودكی خودش را خوب كرده.
• او دوباره كودكی را تجربه کرده و دوباره خوب شده. Re-experiencing and re-parenting
• این كاری است كه حتما باید صورت بگیرد.
• انسانی كه به این دنیا آمده، وقتی كه به ٨ سالگی رسیده، حتما قسمت هایی از اعضای بدنش به خاطر همه باورها و نظام غلط آموزش و پرورش و تعلیم و تربیتی كه درحقیقت ترس و تنبیه و كنترل هست، از دست داده و حتما آسیب هایی اینجا و آنجا خورده.
• كسی نیست كه خونریزی روانی نداشته باشد، كسی نیست كه شلاق هایی در بدنش همچنان به كار مشغول نباشد، كسی نیست كه استخوآن هایش در كودكی نشكسته باشد و كسی نیست كه زخم و خراشی از كودكی نداشته باشد.
• بنابراین شرط سلامت انسان و شرط اینكه انسان سالم باشد این است كه كودكی خوب شده ای داشته باشد و خوشبختانه همه گذشته در یک جایی كه به اندازه شاید یک تخم مرغ یا به اندازه یک نارنگی هست به صورت پراكنده در مغز ماست.
• همه گذشته در هیچ جایی وجود ندارد، جز در ذهن ما، در مغز ما.
• امروز آگاهی و دانایی وجود دارد كه سراغ این قسمت مغز میشود رفت و از راه های مختلف و متفاوت میشود آن را درستش كرد
• بنابراین اگر كودكی خوبی نداشته ایم، كودك خوب شده ای داشته باشیم و الا همچنان گرفتار زندانها و تاریکی ها و مشكلات و مسائل گذشته ایم.

89. خود شناسی

• آدم سالم موضوع آگاه و ناآگاه خودش را میشناسد، Subconscious conscious and
• این را از طریق تعبیر و تفسیر خواب به جهت شناخت خودش به مرحله ای میرساند كه حداقل برخلاف آن چیزی كه بیشتر مردم هستند و فروید هم گفت كه ۱۰ تا ۱۲درصد آگاه هست و نود درصد ناآگاه.

• امروز ما توان این را داریم كه آگاهی خودمان را در حد ۵۰ درصد ببریم. به بیان دیگر، به دو چیز پی ببریم:
• یكی ریشه حالات و احساساتمان است كه چرا من این حال و احساس را دارم و
• دوم، ریشه رفتارمان را كه چرا این كار را میكنم یا نمیکنم، یا چرا این كار را میكنم وقتی نباید بكنم، چرا این كار را نمیکنم وقتی باید بكنم.

• شناخت خود و رسیدن به مرحله ناآگاه، درك چرایی زندگی است، نه چه و چگونگی زندگی است.

• به همین جهت است كه آدم سالم از این قسمت آگاه و ناآگاه خودش خبر دارد و میداند كه چه شرایطی داشته و آن قسمت ناآگاه را برای خودش آگاه كرده و ازش باخبر است.
• به مجردی كه وارد صحنه آگاه میشود، اولا انرژی خودش را به مقدار زیادی از دست میدهد، اگر نه تمامش را.
• همچنان زهر و سمش گرفته میشود. بنابراین حادثه و خاطره گذشته درحالیكه همچنان در ذهن ماست و همیشه باید باشد و كاری نباید برایش كرد، برای اینكه خاطره باید بماند، نه زهر و سمش و نه انرژیش
• ینابراین نقشی در زندگی ما چه در خواب و چه در بیداری هر دو نخواهد داشت.

90. همانندسازی Identification

• آدم سالم اگر در كودكی و بین ۶ تا ٨ سالگی مساله همانندسازی یا تطابق را برای خودش حل نكرده، یك چنین كاری را در بزرگسالی كرده.
• ما در آن سن و سال احتیاج به این داریم كه به نوعی خودمان را با كسی هماهنگ كنیم و تطابق بدهیم.
• از نظر فروید، دختر قرار است خودش را با مادر هماهنگ كند و پسر با پدر.
• اگر دختری با پدر، و پسری با مادرش همانندسازی را انجام بدهد، خطرات بسیار جدی و فراوانی دارد.
• اشكالات جدی اختلال شخصیتی اصلا ریشه هایش به نظر میرسد آنجاست. شخصیت هیجانی و نمایشی histrionic ، احتمالا از آن دختری است كه در بیشتر موارد با پدر خودش همانندسازی كرده نه با مادرش.
• دو چیز دیگر نیز اهمیت دارد؛ یکی پدر و مادری كه دارای قدرت و توانایی هستند و یکی پدر و مادری كه پاداش دهنده و مهربان هستند و بنابراین بچه ها به آن سمت حركت میكنند.
• بنابراین بسیاری از شماها این شانس را داشتید و آوردید كه اگر پسرید با پدر، و اگر دخترید با مادری بودید كه در عین حال مهربان و پاداش دهنده و دارای توانایی اداره و كنترل زندگی خودش بوده.
• هر كدام از این موارد به هم بخورد، ما گرفتار میشویم.
• آدم سالم یا همانندسازی اش به درستی انفاق افتاده، بین ۶ نا ٨ سالگی، و یا احتمالا بعدا اگر مشكلی در این زمینه بوده آن را تصحیح كرده.
• در غیر این صورت مشكل همانندسازی كاملا میتواند در زندگی ما مساله و مشكل به وجود بیاورد.