عزلت طلب

شخصیت گوشه گیر و عزلت طلب

Solitary Personality Type

solitary type7

توجهات عمومی شخصیت عزلت طلب عبارتند از:

1- بی نیازی از همه جز خود.

2- اسقلال و بی توجه به توجهات جامعه.

3- بی نیاز به تحت تاثیر قرار دادن و تمجید شدن.

4- نداشتن احساسات درگیرانه با دیگران.

5- داشتن وضوح دید و منطق به جای احساسات و صمیمیت.

6- توجه و کشف حقایق هستی.

 

علاقه مندی های اصلی:

1- تنهایی و تنها بودن

2- مستقل ماندن؛ حفظ استقلال؛ خود کفایی.

3- بی طرف بودن.

4- بی تفاوتی نسبت به لذت و درد.

5- بی نیازی جنسی، جهت اجتناب از دلبستگی.

6- بی توجه به ستایش ها و انتقادات.

solitary

صفات مشخصه و رفتارها:

1- تنهایی. Solitude
نیاز کم به مصاحبت و راحت بودن در تنهایی.

2- استقلال. Independence
خود کفایی. تعامل بدون نیاز به لذت و زندگی با دیگران.

3- خونسردی. Sangfroid
آرام، خونسرد، غیر احساسی.

4- رواقی. Stoicism
نمایش بی تفاوتی و آشکار نسبت به درد و لذت.

5- خونسردی جنسی. Sexual composure
راندن و سرکوب نیازهای جنسی. از رابطه جنسی لذت میبرند، اما در نبودش رنج نمیبرند.

6- پا بر جایی. Feet on the ground
نه ستایش و نه انتقاد تکانش میدهد. با اطمینان با شرایط و رفتار خود کنار میآید.

 

گوشه گیری و عزلت طلبی یک حالت انزوا و جدایی است. این حالت ممکن است بخاطر علل زیر ایجاد شود:

روابط بد گذشته،  از دست دادن عزیز،  انتخاب آگاهانه،  بیماری های عفونی،  اختلالات روانی،  اختلالات عصبی ، و شرایط کاری و موقعیت ها

 

آثار مثبت عزلت طلبی

1- آزادی.
• نبود محدودیت های ناشی از حضور فرد دیگر،
• افزایش آزادی دامنه اعمال.
• تاثیر کمتر از مبادلات با دیگران.

2- خلاقیت.
• برانگیختکی خلاقیت فردی در آزادی.
• حواس پرتی کمتر ناشی از حضور فرد دیگر
• پتانسیل جرقه های خلاقیت.

3- پیشرفت.
• امکان خود سازی در تنهایی.
• تجربه خودپنداری و کشف هویت خود
• زمان برای تفکر، رشد معنویت شخصی، و خود سؤالی.

 

آثار منفی عزلت طلبی

رفتار بد.
• تنهایی زیاده از حد سودمند نیست، مثل اثرات منفی در زندانیان. در کودکان مهمتر است.

آثار لذت
• تنهایی لزوما مستلزم حس تنهایی نیست، در واقع، انتخاب تنهایی عمدی تنها منبع لذت واقعی است

آثار تنبیه

اجبار کردن افراد به عزلت به خاطر:

• سلول انفرادی.
• اقدامات احتیاطی.
• در معرض خطر بودن.
• امکان خودکشی،
• زندانی نشدن به دلیل بیماری یا آسیب.