خواب طوفان، عنکبوت، مار، مرگ

خواب دیدن یا رؤیا

تعبیر موضوعی خواب طوفان، عنکبوت، مار، مرگ

o       طوفان و گردباد

خواب طوفان و گردباد از جمله خواب های متداولی است که اغلب مردم با آن رو به رو هستند.

1) تلاطم روحی و تحولات عاطفی

طوفان و گردباد اساساً بسیار نیرومند و مخرب است، پس تعبیر خواب طوفان می تواند این باشد که شما دچار تلاطم عاطفی و احساسی همچون خشم و عصبانیت، سردرگمی، آشفتگی، یا سرخوردگی شده اید. همچنین، دیدن خواب طوفان نشان می دهد که شما در موقعیتی پیش بینی نشده گیر افتاده اید، مثلاً یک رابطه بی ثبات یا وضعیتی ناپایدار. شاید کسی در زندگی تان هست که معمولاً دچار تغییرات خلقی ناگهانی یا برون ریزی های شدید عاطفی می شود.

2) رفتار مخرب

طوفان دارای نوعی انرژی خطرناک و شدید است، پس دیدن طوفان و گردباد در خواب نشان می دهد یک موقعیت احتمالاً مخرب در زندگی بیداری شما وجود دارد، یا این که شما احساس می کنید کنترل تان را بر روی زندگی از دست داده اید و زمام امور دیگر در دست شما نیست. همچنین، دیدن خواب طوفان و گردباد می تواند نشان دهنده این باشد که شما در جنبه ای زندگی بیداری خود  احساس ناامیدی یا سردرگمی می کنید.

3) تغییر ناگهانی

طوفان می تواند ویرانگر و نیرومند باشد، اما وقتی گذشت و هرچه را که سر راهش بود نابود کرد، آنچه بر جای می ماند فرصتی است برای شروعی دوباره و یک زندگی نو. از این جهت، تعبیر خواب طوفان می تواند این باشد که تغییری ناگهانی و سریع در زندگی شما در حال وقوع است. مثلاً تغییر شغلی یا اسباب کشی عجله ای.

اگر در خواب طوفان و گردباد دیدید، برای تعبیر آن این سوالات را از خود بپرسید:

i          آیا نوعی آشفتگی یا وضعیت و رابطه ناپایدار در زندگی خود دارید؟

ii         آیا اخیراً احساسات شدید و نیرومندی را در خود یا اطرافیان خود تجربه کرده اید؟

iii       آیا دچار استرس زیاد یا سردرگمی در جنبه ای از زندگی تان شده اید؟

iv      آیا احساس می کنید کنترل خود را از دست دادید، یا در اطراف تان کسی هست که تغییرات خلقی ناگهانی داشته باشد؟

v        آیا احساساتی در درونتان خفه شده که نیاز دارید آنها را بیرون بریزید؟

vi      آیا یک موقعیت دگرگون کننده یا تغییری ناگهانی در زندگی تان پیش آمده؟

vii     آیا به خود صدمه می زنید یا در جنبه ای زندگی تان رفتار مخرب دارید؟

viii   آیا دچار سرخوردگی شده اید و با وضعیت پیچیده ای رو به رو هستید؟

o       عنکبوت

خواب عنکبوت یکی از خواب های متداولی است که اکثر مردم آن را تجربه کرده اند. انواع خواب عنکبوت:

i     خواب گزیده شدن توسط عنکبوت

ii    خواب تار عنکبوت

iii   خواب عنکبوت در حال تنیدن تار

iv   خواب عنکبوت که از دیوار بالا می رود

v    خواب کشتن عنکبوت

vi   خواب پریدن عنکبوت روی فرد

vii  خواب عنکبوت روی موها

viii  خواب عنکبوت در دهان

ix   خواب خوردن عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت

1) آینده

عنکبوت ها را معمولاً به عنوان طراحانی آفرینش گر می شناسیم چرا که آن ها از بدن خود تار می تنند. با استفاده از این تار شگفت انگیز از خود محافظت می کنند و برای خودشان غذا فراهم می کنند. در ناخودآگاه ما نیز عنکبوت ها با تار زندگی و این که ما چگونه سرنوشت خود را می بافیم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. پس دیدن خواب عنکبوت نشان می دهد شما مشغول آماده کردن زمینه برای آینده دلخواه خود هستید، یا این که در دوره پرباری از زندگی خود به سر می برید و به زودی نتیجه زحمات خود را خواهید دید.

تعبیر خواب عنکبوت می تواند نشانگر زمان نیز باشد، بنابراین اگر در خواب عنکبوتی را دیدید که تار می تند، تعبیر آن می تواند این باشد که رو به راه شدن زندگی تان اندکی زمان خواهد برد.

2) ترس

افراد معمولاً از عنکبوت می ترسند. پس دیدن عنکبوت در خواب گاهی می تواند بیانگر نگرانی شما درباره آینده یا سرنوشتتان باشد. اگر در خواب ببینید که عنکبوت نیشتان زده، تعبیر آن این است که شما از نوعی زخمی عاطفی رنج می برید که ممکن است مرتبط با گذشته یا حال باشد. البته این را هم در نظر داشته باشید که شاید پشه ای در خواب شما را نیش بزند و درد جای نیش در خواب به چنین تصویری بدل شود.

3) گرفتاری

چسبندگی تار عنکبوت در ذهن ما با گرفتار شدن و اسارت نیز گره خورده است. دیدن عنکبوت در خواب می تواند نشانه این باشد که شما احساس می کنید در وضعیتی گیر افتاده اید، اسیر چیزی شده اید، گیر کسی افتاده اید، یا درگیر رابطه با فردی هستید که بیش از حد به شما می چسبد. اگر خواب عنکبوت دیدید این سوال ها را از خودتان بپرسید:

i          آیا دارید برای آینده برنامه ریزی می کنید یا درباره آینده نگرانید؟

ii         آیا اخیراً خلاق تر یا پرکارتر شده اید؟

iii       آیا در جنبه ای از زندگی خود احساس گرفتاری، ناامیدی یا اسارت می کنید؟

iv      آیا دچار رنج عاطفی هستید یا یک زخم عاطفی از گذشته با خود دارید؟

v        آیا در زندگی خود نوعی ترس یا نگرانی احساس می کنید؟

o       مار

متداول ترین خواب ها درباره مار:

i          خواب مار در چمن

ii         خواب مار چنبره زده

iii       خواب لانه مار

iv      خواب بلعیده شدن توسط مار

v        خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن

vi      خواب پیچیدن مار به دور اجسام

vii     خواب بیرون آمدن مار از دهان

viii   خواب ماری که دمش را می خورد

تعبیر خواب مار:

1) ترس

انسان ها همواره ترسی غریزی از مارهای سمی داشته اند و در ناخودآگاه بسیاری از ما، یک احساس ترس عمیق نسبت به مارها وجود دارد. به همین دلیل دیدن خواب مار می تواند نشانگر وجود ترس یا نگرانی در زندگی شما باشد. هر موقعیتی از زندگی که در آن احساس خطر، ترس، اضطراب، ناراحتی، یا بی اعتمادی می کنید، ممکن است باعث دیدن مار در خواب شود. مثلاً اگر در خواب ببینید یک دسته مار می خواهند به شما آسیب بزنند، تعبیر آن این است که در زندگی بیداری خود احساس می کنید عده ای علیه شما با یکدیگر متحد شده اند.

2) اطلاعات پنهان یا ممنوع

 مارها اساساً به خاطر نوع حرکتشان روی زمین نسبتاً از دید ما پنهان می مانند، پس تعبیر خواب مار می تواند چیزی باشد که از شما مخفی است یا چیزی که شما نباید درباره آن بدانید. دیدن خواب مار می تواند به این معنا باشد که شما در بخشی از زندگی بیداری خود نوعی ترس، نگرانی، یا تهدید پنهانی احساس می کنید که شاید از پذیرش یا رو به رو شدن با آن طفره می روید.

3) تغییر و دگرگونی

مارها پوست اندازی می کنند و این عمل آنان نوعی تولد دوباره محسوب می شود، پس دیدن خواب مار می تواند نماد دگرگونی و تغییر باشد. خواب مار می تواند به این معنا باشد که بهبود روانی یا فیزیکی در زندگیتان در حال وقوع است، یا تغییر مثبتی مشاهده می کنید. تعبیر این خواب همچنین می تواند ایجاد دگرگونی در فرد به شکل رشد معنوی باشد. مثلاً این که شما بیشتر به معنویات گرایش پیدا کرده اید یا بر روی فطرت خود متمرکز شده اید.

اگر خواب مار دیدید سوالات زیر را از خودتان بپرسید:

i          آیا این روزها تحت فشار روانی هستید؟

ii         آیا در حال بهبود یافتن از یک بیماری یا در جسمانی هستید؟

iii       آیا گرایش بیشتری به معنویات یافته اید؟

iv      آیا بیشتر روی فطرت یا شهود خود متمرکز شده اید؟

v        آیا تغییری در زندگی تان در حال رخ دادن است؟

vi      آیا در مورد چیزی احساس نگرانی یا اضطراب می کنید؟

vii     آیا یک احساس بی اعتمادی در زندگیتان جریان دارد؟ مثلاً یک فرد موذی و دروغگو در زندگیتان هست؟

viii   آیا مسئله ای دارید که می کوشید آن را پنهان نگاه دارید یا با آن رو به رو نشوید؟

ix      آیا نوعی احساس خطر یا ناراحتی درباره زندگی خود دارید؟

o       مرگ

دیدن خواب مرگ می تواند بسیار ترسناک باشد. شاید برای شما هم پیش آمده که در خواب ببینید مرده اید و سپس با عرق سردی از خواب بپرید و در نهایت خوشحالی دریابید که تنها خواب دیده اید!

متداول ترین خواب ها درباره مرگ:

i          خواب نبش قبر یا پیدا کردن جسد

ii         خواب دفن یا پنهان کردن جسد

iii       خواب مرگ پدر یا مادر

iv      خواب مرگ حیوان خانگی

v        خواب مرگ خود

دیدن مردن در خواب به چه معناست و چه تعبیری دارد؟

1        قضاوت یا احساس گناه

خواب مرگ ممکن است در حقیقت نمود مسئله ای در زندگی شما باشد که نسبت به آن احساس گناه می کنید. این خواب نشان می دهد که شما همچنان به خاطر کارهایی که در گذشته انجام داده اید و نسبت به آن ها احساس گناه دارید، خود را سرزش می کنید و مورد قضاوت قرار می دهید. مثلاً اگر در خواب ببینید جسد فردی که شما پنج سال پیش او را کشته اید پیدا شده، فکر کنید پنج سال پیش چه اتفاقی در زندگی حقیقی شما رخ داده بود که خودتان را به خاطر آن سرزنش می کنید و احیاناً چه چیزی باعث شده است که دوباره به یاد آن اتفاق بیافتید.

اگر در خواب ببینید که به خاطر مرگ کسی به زندان می روید، یعنی به قضاوت یا احساس گناهی که از گذشته با شماست اجازه داده اید  که بر روی بخشی از زندگی بیداریتان تأثیر منفی داشته باشد.

2        پایان یا تغییر

خواب مرگ همچنین می تواند به این معنا باشد که چیزی در زندگی شما رو به پایان یا در حال تغییر است. ایجاد تغییر بدون خلاصی از یک روش قدیمی امکان پذیر نیست، و دیدن مرگ در خواب گاهی به همین مسئله اشاره دارد. دیدن خواب مرگ می تواند نشانگر هرگونه تغییر در زندگی باشد، همچون دگرگونی نوع رابطه با یک شخص، تغییر شغل، تغییر نگرش درباره یک موضوع، یا حتی تغییر در ظاهر مانند عوض کردن مدل مو.

اگر در خواب ببینید گربه ای که چند سال پیش از او نگهداری می کردید، مرده، به این فکر کنید که این گربه چه معنایی در زندگیتان داشت. مثلاً اگر گربه به شما خیلی وفادار بوده، دیدن مرگ او در خواب می تواند به این معنا باشد که وفاداری در زندگی شما رو به افول است. پس به موقعیت های اخیری که در زندگیتان پیش آمده فکر کنید و ارتباط آن را با معنای خواب خود بیابید.

اگر در خواب ببینید که مادرتان فوت کرده، بدانید که جنبه مادرانه شما، یا مفهومی که مادرتان تداعی گر آن بوده، در بخشی از زندگی تان در حال از بین رفتن است.

وقتی مرگ کسی را در خواب می بینید، این بدان معناست که ویژگی های مشخص آن فرد در زندگی خود شما در حال افول یا تغییر است. پس اگر خواب مرگ دیدید، توجه کنید که چه چیز یا چه کسی در خواب مرده است و سپس به این فکر کنید که آن چیز یا فرد برای شما تداعی گر چه چیزی بوده و چه ارتباطی با زندگی تان در بیداری دارد.

3        ترس

خواب مرگ ممکن است نماد ترس درباره مسائلی باشد که در زندگی حقیقی شما آن طور که باید خوب پیش نمی رود. مثلاً ارتباطاتی که در زندگی خود دارید می تواند باعث دیدن خواب مرگ شود. اگر در خواب مرگ عزیزی را ببینید ممکن است به این معنا باشد که احساس شما به آن فرد رو به افول است یا این که فرد مورد نظر کم کم دارد از زندگی تان حذف می شود. همچنین، تعبیر خواب مرگ عزیز می تواند به این معنا باشد که رابطه شما با او تمام شده اما شما نمی توانید این را بپذیرید.

اگر خواب ببینید یک جسد را در جایی دفن یا پنهان می کنید، تعبیرش این است که شما سعی دارید چیزی را در زندگی بیداری خود مدفون نمایید، مثلاً ترس ها یا خاطرات بد کودکی.

اگر خواب مرگ دیده اید سوالات زیر را از خودتان بپرسید:

i          آیا اخیراً درباره چیزی احساس گناه به شما دست داده؟

ii         آیا خود را به خاطر اعمالی که در گذشته انجام داده اید محکوم می کنید؟

iii       آیا اخیراً چیزی باعث شده به یاد وقتی که خودتان را به خاطر یک مسئله سرزنش کردید و درباره آن مسئله احساس گناه داشتید بیفتید؟

iv      آیا جنبه هایی از شخصیت و زندگیتان را فراموش کرده اید؟

v        آیا چیزی از گذشته بر زندگی فعلیتان تأثیر می گذارد؟

vi      آیا جنبه ای از زندگی تان اخیراً خاتمه یافته یا تغییر کرده؟

vii     آیا نگران درست پیش نرفتن بعضی مسائل در زندگی خود هستید؟

viii   آیا در پذیرش یک وضعیت در زندگی خود دچار مشکل هستید؟

ix      آیا نگرانی ها و ترس هایتان را در خودتان می ریزید؟

 

««برداشت از سایت شگفتی ها با مجوز مالک سایت»»