سوگ طولانی

غم و اندوه از دست دادن
اختلال سوگ طولانی مدت

اختلال طولانی مدت غم و اندوه، که قبلاً به عنوان اختلال غم و اندوه پیچیده شناخته میشد،

یک واکنش بیمار گونه به از دست دادن است و با در اختلال عملکرد فیزیکی و روانی-اجتماعی دراز مدت همراه است.

Grief۳

افراد دارای اختلال سوگ طولانی مدت، علائم غم و اندوه شدید برای حداقل شش ماه دارند و در حالت ناسازگار و بیمارگونه گیر کرده اند.

اختلال طولانی مدت غم و اندوه مترادف با غم و اندوه معمولی نیست. غم و اندوه پیچیده یک دوره طولانی عزاداری است و همراه اختلالات جسمی و روانی میباشد.

علائم و نشانه های اختلال سوگ طولانی مدت:

1. تمرکز شدید و یادآوری مورد از دست رفته
2. اشتیاق شدید به حسرت مورد از دست رفته
3. مشکل در پذیرش مرگ
4. بی حسی یا انزوا
5. احساس تلخ از دست دادن مورد،
6. ناتوانایی لذت بردن از زندگی،
7. افسردگی یا اندوه عمیق،
8. مشکل در انجام کارهای معمول،
9. ترک فعالیت های اجتماعی،
10. احساس بی معنایی و بی هدف زندگی،
11. تحریک پذیری و اضطراب،
12. عدم اعتماد به دیگران.

علائم اختلال غم و اندوه پیچیده

ترکیبی از علائم موجود در اختلال اضطراب جدایی

و اختلال ناراحتی تنشی پس از آسیب PTSD است.