سوگ

سوگِ خُسران

غم و اندوه از دست دادن واقعی را زمانی احساس می کنی، که مورد از دست رفته را بیش از خودت دوست بداری!

از دست رفته، می تواند شامل همه چیز باشد، از عزیزترین عزیزیت که فوت نابهنگام کرده، تا عزیز یا معشوقی که تو را به هر دلیل ترک کرده،

تا حیوانات خانگی و  گل و گیاهی که به آن عشق می ورزیدی، و یا حتی فرصت ها و ایام تلف شده!

به هر دل بسته ات، که بارش را بست و رفت.

علم سُوگ

نظریه های خُسران

پنج مرحله سُوگ

سوگِِ مرگ

واکنش به خُسران

سوگِِ طولانی

داغدارىِ ماندگار

Grief