اقسام كلاسيك عشق

اقسام كلاسيك عشق

اقسام كلاسيك عشق:

عشق شهوانی

عـشق بـه زیبایی.-فاقد منطق.-عشق فیزیكی كه بواسطه جذابیت و كشش های جسمانی و یا ابراز آن بطور فیزیكی نمایان میگردد. عشق در نگاه اول. -با شدت آغاز شده و بسرعت فروكش میكند

عـشق تـفننی

ایـن عشـق بـیـشتـر مـتعلق به دوران نوجوانی میباشد. عشق های رمانتیك زودگذر. -تفنن ابراز ظاهری عشق میباشد. كـثرت گرا نسبت به شریك عشقی. به اصطلاح فرد را تا لب چشمه برده و تشنه بازمی گرداند. رابطه دراز مدت بعید بنظر میرسد.

عشق دوستانـه

وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع متقابل – در این عشق همنشینی و همدمی بیشتر نمایان می‌باشد – صمیمانه و متعهد- رابطه دراز مدت است – پایدار و بادوام – فقدان شهوت.

عشق منطقی

این مختص افرادی است كه نگران این موضوع میباشند كه آیا فرد مقابلشان در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندانشان خواهند شد؟ عشقی كه مبتنی بر منافع و دورنمای مشترك می باشـد. پـایـبند بـه اصـول مـنـطـق و خردگرا میباشد. همبستگی برای اهداف و منافع مشترك.

عشق شيدايى

انحصارطلبى – وابستگى – حسادت – شیفتگی شدید به معشوق – اغلبا فاقد عزت نفس – عدم رضایت از رابطه – مانند وسوسه میماند و میتـواند بـه احساسات مبالغه آمیز و افراطی منجر گردد – عشق دردسر ساز – عشق وسواس گونه.

عشق حیرانی

اصطلاح حیرانی برای اشاره به پذیرش بی قید و شرط و دوست داشتن یک فرد اطلاق شده‌است. این نوع از عشق بر اساس تصمیم و نه احساسات شکل می‌گیرد. وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع مـتقابل. در این عشق همنشینی و همدمی بیشتر نمایان می باشـد. صـمـیـمـانـه و متعهد. رابطه دراز مدت است. پایدار و بادوام. فقدان شهوت. – عشق فداکارانه و از خودگذشته – عشق نوعدوستانه (تمایل انجام دادن کاری برای دیگران بدون چشمداشت) – عشق گرانقدر

عشق برادرانه

عشقی که مبتنی بر پیوند مشترک می‌باشد – عشقی که بر پایه وحدت و همکاری بوده و هدف آن دستیابی به منافع مشترک می‌باشد.