اروتومانیا

اروتومانیا

 یا جنون عشقی یا داءالعشق

Erotomania

بيماری Erotomania يك بيماری تصور واهی و باطل است كه در آن شخص اعتقاد دارد كه شخصيت ديگری عاشقش شده است.

آن شخصيت ديگر معمولاً غريبه، عالی مقام يا مشهور بوده و شخص بيمار باور دارد كه عاشقش پيامهای محرمانه از طريق رسانه ها برايش ميفرستد.

در مقابل بيمار نيز برايش هديه ميخرد، نامه مينويسد و به او تلفن ميكند.

اين اعمال معمولاً در دوران بروز جنون و شيدايى، مثلاً در بيماران شيزوفرنى و دوقطبى و اوهامی رخ ميدهند.

جالب اينجاست كه حتی تكذيب علنی و مكرر شخص دوم، به منزله انكار عشق ممنوعه و جلوگيرى از آبروريزى رسانه ای تلقی ميشود.

اين اختلال نبايد باعشق وسواسی  يا ساير موارد مرتبط با عشق اشتباه گرفته شود.

Erotomania

* این اختلال جزء اختلالات روانپریشانه ( نوع شدید بیماری روانپزشکی ) از انواع اختلالات هذیانی است.

(تعریف هذیان: یک باور نادرست مبتنی بر استنباط غلط از واقعیت خارجی، که با آن چه تقریباً تمام افراد دیگر باوردارند، مغایر است و علیرغم ارائه دلائل واضح و بی چون و چرای مخالف آن، همچنان ثابت و محکم باقی می ماند.)

* هذیان بیماران مبتلا به “داءالعشق” ( “سایکوز عاشقانه” و “سندروم کلرامبو” )، داشتن عشاق پنهانی است.

این بیماران اکثراً زن هستند. ولی مردها نیز ممکن است دچار شوند.

آنها معتقدندکه یک نفر که معمولاً موقعیت اجتماعی بهتری نسبت به این بیماران دارد، عاشق آنها شده و خواهان آنهاست و این در صورتی استکه طرف مقابل این بیماران یا اصلاً بی خبر از موضوع است یا به هیچ عنوان علاقه ای به فرد بیمار ندارد.

* این بیماری بیشتر در زنانی دیده میشود که واجد خصوصیاتی چون:

غیرجذاب، شاغل در کارهای سطح پایین، یک زندگی توام با عُزلت و تنهایی و تجرد می باشند.

آنها عشاق پنهانی خود را از میان کسانی انتخاب میکنند که تفاوت های چشمگیری با آنها دارند.

هرگونه انکار عشق از طرف مقابل ، هر چند بسیار واضح باشد، از جانب بیمار به عنوان تاییدی پنهانی بر وجود عشق تعبیر میشود.

* گاهی اوقات خشم و انزجار ناشی از فقدان واکنش به تمام شکلهای ارتباط عاشقانه، آنقدر زیاد میشود که فرد مورد عشق را در معرض خطر قرار می دهد و درگیری های مکرر قانونی نیز در این زمینه بوجود می آید.

* افراد موسوم به “تعقیب گر مزاحم” که دائماً عشاق خیالی خود را تعقیب می کنند، اکثراً دچار هذیان هستند.

تعقیب گران مزاحم اکثراً مرد هستند. ( البته در زنان هم دیده میشود)

* بیماری سیری مزمن و عود کننده دارد.

* درمان شامل دارو درمانی توسط روانپزشک همراه با جداکردن بیمار از موضوع مورد عشق میباشد.