اعتياد عشق

  عشق اعتیادگونه یا اختلال نزدیکی

• در يك رابطه، “عشق” را با “اعتياد” اشتباه نگيريد. ممكن است شما معتاد كسي باشيد تا عاشق او.

• پاسخ به این سوال در انگیزه ها و زمینه عشق نهفته است.Love Addiction۱فا

• عشق فرصتی برای رشد است. اما برای معتاد، عشق ابزار فرار از مشكلات شخصى است.

• عشق معتاد برای افزایش لذت و یا جلوگیری از درد است.

Love Addiction۲فا

• اعتیاد به عشق یک بیماری دردناک و ناتوان کننده است، درست مثل اعتیاد به الکل و مواد مخدر.

Love Addiction۳فا