عشق تمام عيار

عشق تمام عيار

عشق تمام عيار از سه عنصرتشكيل ميشود:.

• صميميت و نزديكى، ارتباط و چسبندگى، گفتن رازهاى شخصى،

• اشتياق و شورمندى، ماجراهاى عشقى و جذابيت هاى جنسى،

• تعهد و پيمان و مسوليت، عشق نامیدن احساس خود.

عشق تمام عيار

ولى اگر از سه مورد فقط يكى يا دو تا داريد، چندين حالت ممكن است صورت گيرد، كه در شكل آمده است.

• دوست داشتن خالى، فقط براى دوستى ساده خوب است.
• عشق شيداگونه و جنون آميز، جذابيت خالى، بي تعهدى.
• عشق تهى، معمولاً پايان يك رابطه طولانى خراب شده،
• عشق احساسى و رمانتيك، در شروع يك رابطه معمول است، تعهد درازمدتيد مدت در آن نيست،
• عشق ترحم آميز، ميتواند به دوستى طولانى بيانجامد. بهترين دوست شما.
• عشق احمقانه، احساس و سكس هست ولى فقط همين، راز دار هم نيستيم. عشق داخل فيلمها.
• عشق تمام عيار، عشق واقعى، حاوى هر سه عنصر تعهد، اشتياق و صميميت.