محبت و خدمت

هنر عشق ورزی و محبت

محبت و خدمت

هنر عشق ورزی

• گرفتن دست دیگران و کمک به دیگران یعنی ماجرای محبت و خدمت از نظر علمی بعد از ۴۵ سالگی تنها راه نجات انسان هست.

برای اینکه گرفتارچاه افسردگی نشه و از پا درنیاد…..

• یعنی روزی که میگه از این بعد من نمیخوام کسی دستمو بگیره بلکه من میخوام دست دیگران رو بگیرم….

یعنی روزی که مساله خود دوستی رو به دگر دوستی تبدیل میکنه و روزی که از مرحله مساوات یا برابری میگذره و به مرحله مواسات میرسه یعنی مرحله ای که دیگری رو بر خود مقدم میداند.