نوازش

هنر عشق ورزی و محبت

نوازش

نَوازش یعنی وارد شدن به آگاهیِ فردی دیگر….
نَوازش یعنی نگاه و سلامِ پر از صمیمیت به شما،
نَوازش یعنی تلفنِ یک دوست به شما،
نَوازش یعنی دست دوستی بر سر و شانه تان….
نَوازش یک شخص ، یعنی برآوردن خواستهِ او.

• آبراهام مازلو – 1970-1908-Abraham Maslow :

نَوازش را همردیف غذا و آب میداند .
نَوازش ما را زنده نگه میدارد .

شدت و عطش نیاز ما به نَوازش،

بستگی به میزان نَوازش درست و اصولی و اساسی است که در کودکی گرفته ایم.

یکی از راه های متدوال برای کسب نَوازش بازی هاست.
بازیها ناشی از عطش فرد برای کسب نَوازش هستند.

• سرچشمهِ نَوازش مردم هستند
اولین فکر مثبت ما غالبا این است که به یک انسان دیگر روی بیاوریم.

نَوازش بیش از حد ممکن است دلزدگی بیآورد و شما احساس کنید که به تنهایی نیاز دارید.