پذیرش، در فلسفه شرق

فرزانگی بالینی

تغییر یا پذیرش؟ مساله این است!

 پذیرش، در فلسفه شرق

Tao Te Ching

• مفهوم پذیرش، در فلسفه و مذاهب شرقی بسیار برجسته شده است.
• در ادبیات دینی، اصلِ معنویِ پذیرشِ رنجِ زندگی، به طور چشمگیر، موثر، و زیبایی، و به صورتِ تصویری کهن، از الگوی مصلوب و چارمیخ شدن، Crucifixion نشان داده شده است.

Old Testament

• از پذیرش، در متون بسیاری،به عنوان کلید روشنگری معنوی، spiritual enlightenment یاد شده ، مثل:
o عهد عتیق، Old Testament
o بهگود گیتای هند، Hindu Bhagavad Gita
o تائو ته چینگ چین. Tao Te Ching
o تعالیم اصیل سیذارتا گوتاما (بودا)، ( Siddhartha Gautama (Buddha
بودا از شاهزداگان ایرانی تبار بوده است.مرجع ۱ – مرجع ۲

Siddhartha Gautama

• اما حتی بودایی ها، هندو ها، تائوئیست ها و دیگر جویندگان معنویت، گاهی اوقات پذیرش را در اولویت قرار ندادند. گله یک نا امید از مراقبه meditation بودایی:
“من به مدت سی سال مراقبه کرده ام، ولی هنوز هم خشمگین و عصبانی هستم!”
o زیرا او به دنبال از بین بردن خشم خود است، یعنی به دنبال تغییر خود است، درحالیکه باید خشم خود را بپذیرد و این دقیقا چیزی است که او نیاز دارد.

Bhagavad Gita

قسمت سوم – پذیرش ریشه ای