پذیرش ریشه ای

فرزانگی بالینی

تغییر یا پذیرش؟ مساله این است!

 پذیرش ریشه ای

Marsha_Linehan

• روانشناس بالینی دکتر مارشا لاینهان (دانشگاه واشنگتن) ( Marsha M. Linehan (born 1943 ، از تعالیم حکمت و فرزانگی شرقی، به طور ضمنی، استفاده میکند.  لاینهان از تناقض و جدل یا دیالکتیک dialectic بین «تغییر» و «پذیرش» استفاده میکند. روش روان درمانی وی بطور فزاینده ای محبوب و همه گیر شده است. روش رفتار درمانی دیالکتیکی (جدلی)  DBT . Dialectical Behavior Therapy

Dialectical Behavior Therapy

نکته:
دیالکتیک (جدل) به معنای مباحثه و مناظره است، دیالکتیک یکی از ادوات فلسفه و نظریه‌ای درباره سرشت منطق است، پیشینه تفکر دیالکتیکی به یونان باستان و به طور مشخص به نظریات سقراط باز می‌گردد.
به بیان ساده، هرگاه دو نظر فلسفی در تضاد یا تباین با همدیگر باشند، عملی خردگونه که آن دو را در یک نظریه جدید جمع کند،دیالیکتیک است. از نظر هگل و مارکس این امر اجباری و ذاتی خرد است.
دیالکتیک به روش خاصی از بحث و مناظره گفته می‌شود که اول بار سقراط حکیم در مقابلِ طرف گفتگوی خود در پیش گرفت. هدف وی از این روش، رفع اشتباه و رسیدن به حقیقت بود. روش او به این صورت بود که در آغاز، از مقدمات ساده شروع به پرسش می نمود و از طرف خود در موافقت با آنها اقرار می گرفت . سپس به تدریج به سوالات خود ادامه می داد تا اینکه بحث را به جایی می رساند که طرف مقابلش، دو راه بیشتر نداشت:
یا اینکه مقدماتی را که پیش از این در آغاز بحث پذیرفته بود، انکار کند یا اینکه از ادعاهای خود دست بکشد و به چیزی اعتراف کند که سقراط معتقد است.
این روش گفتگو و بحث، امروزه نیز به نام روش دیالکتیکی یا روش سقراطی معروف است.
افلاطون، کلمه دیالکتیک را به روش خاص خود اطلاق کرد که هدفش دستیابی به معرفت حقیقی بود. به عقیده او، از راه سلوک عقلی و همراه با عشق، باید نفس انسانی را به سوی درک کلیات و یا امثال که حقایق عالمند، راهنمایی کرد.
او طریقه خاص خود را برای کسب این نوع معرفت، دیالکتیک نامید و تمام آثارش را نیز به طریق بحث و گفتگو و به عبارت دیگر به روش دیالکتیکی نگاشت. دانشمندان جدید از جمله کانت نیز این کلمه را در مواردی استفاده کرده اند.

dialectic

• روش رفتار درمانی دیالکتیکی (جدلی)، (DBT)، یک شکل ساختار یافته از درمان شناختی- رفتاری CBT- Cognitive behavioral therapy است، که با مولفه های معنوی یا فلسفی همراه شده است.

• مارشا لاینهان Linehan ، متخصص درمان اختلال شخصیت مرزی است . لاینهان معتقد است که باید در کار با این بیماران چالشگر، از آموزش”پذیرش ریشه ای” یا رادیکال بهره جست. radical acceptance

البته در کنار آموزش “پذیرش ریشه ای”، باید به لزوم تغییر شناخت تحریف شده، و رفتار خود مخربی آنها نیز پرداخت.

“پذیرش ریشه ای” یعنی تحمل پذیرش چگونگی ها، چراها و چه کسی هاست، پذیرش در همین جا و همین الآن، here and now .  همراه با اذعان به ضرورت تغییر و رشد.

• برای پشتیبانی از چنین فرایند خودپذیرشی، تمرکز حواس و مراقبه یا مدیتیشن را هم به روش درمان می افزایند.

Change or Acceptance 1

• لاینهان Linehan ،در سال 1993 پنج نکته اساسی زیر را در مورد “پذیرش ریشه ای و رادیکال” را بیان میدارد:

1. پذیرش، تصدیق و اذعان آن چیزی است که هست. پذیرش واقعیات.
2. پذیرش بدون قضاوت است، مساله خوبی و بدی نیست.
3. آزادی از درد و رنج نیازمند پذیرش است، نه مقاومت در برابر واقعیت.
4. پذیرش یعنی انتخاب تحمل درد و رنج و ناراحتی و پریشانی در لحظه وقوع.
5. پذیرش یعنی قبول احساسات و عواطف رنج آور، به جای اجتناب.
پذیرش، در واقع، درد و رنج را کاهش، و اجتناب آنها را افزایش میدهد.

 

• تاکید دکتر لاینهان بر رابطه دیالکتیکی میان «تغییر» و «پذیرش» در روان درمانی، یک نمونه عالی از روان درمانی واقعی و مؤثر است.
o چیزهای بسیار زیادی در زندگی هستند، که هرگز نمی توانند تغییر کنند،  البته برخی چیزها را فقط با تلاش مستمر می توان تغییر داد.

 

o این شناخت در «دعای آرامش» معروف الکلی های گمنام نیز منعکس شده است:

«خدا به من آرامشی اعطا کند تا چیزهایی که نمی توانم تغییر دهم را قبول کنم؛

به من شجاعت دهد تا چیزهایی که می توانم تغییر دهم را عمل کنم؛

به من فرزانگی و آگاهی دهد تا تفاوت بین تغییر و پذیرش را بفهمم.»

 

 

برای تغییر، ابتدا باید مشکل به صراحت پذیرفته شود.

پس، پذیرش پیشنیاز تغییر است.

اما، برای پذیرش هم، ابتدا باید تغییر کرد.

 

قسمت چهارم – تضاد بین تغییر و پذیرش