تقدیروسرنوشت

فرزانگی بالینی

مسئولیت در تقدیر و سرنوشت

Destiny1

سرنوشت، Destiny، یعنی آبشخور، فرجام، عاقبت.

تقدیر، Fate ،یعنی قضا و قدر، نسیب و قسمت،

• تفاوت است بین سرنوشت و تقدیر.

درمانجویان روان درمانی روزانه با چیزی به نام مسئولیت شخصی در مبارزه اند.

• من چه مقدار مسئول اتفاقات زندگیم هستم؟

o برخی بیش از حد مسئولیت پذیرند.
o برخی دیگر خیلی کم مسئولیت پذیرند.
o مثلا، همه پدر و مادرها نقص، کاستی، و نقاط ضعف دارند.
o همه پدر و مادرها نقاط قوت هم دارند.
o بعضی از پدر و مادرها نقص هاشان بیش از دیگران است.
o میزان نقص در پدر و مادرها شانسی است، مثل قرعه کشی است.
o میزان نقص پدر و مادر ما تقدیر ماست.
o ما پدر و مادر خود را انتخاب نمیکنیم.
o ما خواهر و برادر خود را انتخاب نمیکنیم.
o ما تولد خود را هم انتخاب نمیکنیم.

تقدیر

هستی‌گرایان – Existentialists – می گویند:
ما به این جهان “پرتاب” شده ایم، و در نتیجه از بابت وجود خود هیچ مسئولیتی نداریم.

• پدر و مادر و خانواده ما بخشی از تقدیر ما هستند. به همچنین، فرینش – Genetics – ما ، جنسیت ما ، خلق و خوی ما ، استعدادهای ما ، محدودیت های ما ،آسیب پذیری های ما، و … تقدیر ما هستند.

• تقدیر متشکل از مسلمات تغییرناپذیری هستند که ما با آنها به دنیا می آییم.  همچنین در چه نقطه خاص در تاریخ و محل خاص به دنیا آمدیم، تقدیر ما هستند.
• مرگ هم گریز ناپذیر است.

• اما سرنوشت متفاوت است.

• سرنوشت چیزی است که ما با تقدیرمان انجام میدهیم.  سرنوشت یعنی چگونه ما با کارت هایمان بازی میکنیم. اینکه چه کارتهایی به دستمان دادند تقدیر است.
اما روش بازی ما، سرنوشت ماست. پدر و مادرمان ما را به این جهان میآورند. ژن های بسیاری در ما از قبل تعیین شده اند. اما اینکه به چه کسی تبدیل شویم در اختیار ماست.

Destiny2
ما مسئول تقدیرمان نیستیم.
• اما ما مسئول سرنوشتمان هستیم.