مهارت ها

مهارت‌هایِ زندگیِ انسان

LIFE SKILLS

1- آزادی، اخلاق و آداب

آیزایا برلیناخلاقاصول اخلاقجان لاککانتارزش هاى انسانىتناقض اخلاق و آزادی

2- حُرمَتِ نَفس

حرمت نفس: هلاکوییآگاهی و زندگی آگاهانهخود پذیریمسوولیتابرازِ وجودزندگیِ هدفمندانسجامِ شخصیحرمتِ نفس و عشقاهمیت حرمت نفساضطرابِ خوشبختیاضطرابِ پیش بینبخششغرور و افتخارفرهنگ، تاریخ، مذهبحرمتِ نفسِ کاذبمدیر عاملی و حرمت نفسبرابری و احساس منتضادهای اخلاق سنتیخود دوستینظر و نگاه دیگران و ترس از قضاوت مردم

3- اگر جوان بودم: هلاکویی

انواع جوانانترتیب فرزند در خانوادهاعتماد به نفس و حرمت نفساولین قدم، عادت، مذهب، قیافهمثلث های زحمت و رحمتاضطراب و نگرانی و پولبودن، شدن و موفقیتهدفنظامِ باورها و اعتقاداتاخلاق ، دین ، سیاست و فلسفهزیبایی ، بو ، خواب ، دوستسختی و مشکلاتخشمگین، طلبکار و ناراضی ، مقایسه

4- سایهِ ذهنِ انسان

نمود و ظاهر سایهمواجهه با سایه ادغام با سایهانحلال سایهسایه چیست؟به دنبال سایهنقاب یا پوستهجهان درون ماستسایه ات را بشناسشناخت نیمه تاریکفرافکنی

5- خود دوستی

درک اهمیت خود دوستیبهبود ندای درون تمرین خود دوستیمراقبه عشقراه دشوارراه‌های دیگراحترام به خود

6- اصول موفقیت

اصول موفقیت ۱تا  ۹اصول موفقیت ۱۰تا ۱۸اصول موفقیت ۱۹تا  ۲۷اصول موفقیت ۲۸تا ۳۶اصول موفقیت ۳۷تا ۴۵

7- زبانِ بدن

ارتباطات غیرکلامیبرخی نشانه ها در زبان بدنچشم ها و زبان بدنروش استفاده از زبان بدنشناسایی افراد با زبان بدنارتباط با افراد دشوارمعنای حرکات بدن در مذاکرات

8- شوخی، هزل، طعنه، طنز، هجو، توهین

شوخیگفتاری درباره شوخیروانشناسیِ شوخیشوخی با روانشناسیانواع و اقسام شوخی‌هاطعنهمسخرگیتوهین

9- هوش

هوش فيزيكىهوش عقلانىهوش عاطفىهوش معنوى

10- ماهیت زندگی چیست؟

پاسخ ها ۱پاسخ ها  ۲ پاسخ ها  ۳

 11- علم،شبه علم،خرافات

اصالت علم ، عقل و خردگراییاصالت و اهمیت علم

12- آموزش خود کارآمدی

13- احساس و عقل

14- اصول رهایی و سلامت روان

15-  اعتماد به نفس

16- تحول شخصيتى

17- خطاهای شناختی

18- ناهماهنگی شناختی – هماهنگی شناختی

19- خود تنظیمی یا خود کنترلی

20- خودیاری

21- درماندگی و خوش بینیِ آموخته شده

22- صلح با خویشتن

23- فرديت

24- مرزبندی

25- منزلت انسانی

26- ذهن خود را رشد دهید

27- همنوایی

28- آرمان‌گرایی و کمال‌طلبی

29- واکنش یا پاسخ؟

30- نیازها

هرم مزلو

31- چرا از زندگی لذت نمی بریم؟

32- مهارت ارتباط

33- انسان شناسیِ رنج

34- یادگیری و شناخت اجتماعی-مشاهده ای

35- ضمیر و ذهن

36- انتخاب شاد بودن

37- مواجهه با غولی به نام مردم

­38- شانس و بدشانسی

Pages: 1 2

Pages ( 1 of 2 ): 1 2بعدی »