اخلاق

ارزشهاى اخلاقى، خلاف اخلاقى یا ضد اخلاقى،
نا اخلاقى و غیر اخلاقى

Moral, Immoral, Amoral, Unmoral, Non-moral

ارزشهاى اخلاقى

ارزشهاى اخلاقى اصولیست مربوط به رفتار درست و غلط، یا زشت و زیبا، كه از درون شخص نشات میگیرد و به وجدان فرد و نگرشش به دنیا و مردمان بر میگردد.

اخلاق ربطى به دین و عادات ندارد و آنچه بنام اخلاق دینى یا سنتى بیان میشود، در واقع دستوراتی است كه تحت عنوان آداب قرار میگیرد.

مثالهای متعدد از ارزشهاى اخلاقی مورد قبول اكثر جوامع در شكل آمده است.

moralفااین مثالها عبارتند از:

مسؤلیت پذیری – دلاوری و شجاعت – با دیگران بدرستی رفتار کردن – امانت دار بودن – به جان ومال دیگران طمع نکردن – عدالت خواه بودن – سخاوتمند بودن – کنترل گفتار و کردار و رفتار خود- به والدین احترام گذاشتن – خوش قلب بودن – با گذشت بودن – قابل اعتماد بودن – به انسانیت خدمت کردن – عزت نفس داشتن – دزدی نکردن – با پشتکار و ثابت فدم بودن – وفادار بودن – آدم نکشتن – فروتن و متواضع بودن – پر شوق بودن – یکدل و یکرنگ بودن – نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج – صبور بودن – قضاوت نکردن – حقیقت گو بودن – شکیبایی در مقابل عقیده مختلف – صلح دوست بودن – اعتماد به نفس داشتن – غیبت نکردن – احترام به سایرین – صادق بودن – خوش قول بودن – تخریب نکردن وسایل – زنا نکردن – بی ریا و صمیمی بودن – تقلب نکردن – شهادت غلط ندادن –

خلاف اخلاقى یا ضد اخلاقى

خلاف اخلاق یا ضد اخلاق به حالتى گفته میشود كه فرد با آگاهى از ارزشهاى اخلاقى، خلاف آن عمل میكند.

دروغ گویى از امثال كارهاى خلاف اخلاقیست. برأی مثال كافیست به نمونه هاى شكل و مثالهای بالا رجوع كرده و برعكس آنرا تصور كنید. پس دزدى، غارت، تجاوز به حقوق دیگران، خیانت در انواع و اقسام آن جزو اعمال خلاف اخلاق است.

غیر اخلاقى

دو نوع حالت غیر اخلاقی وجود دارد:

١- شخصی نادانسته آن عمل را اخلاقى یا خلاف اخلاقى نمیداند، یا

٢- از اصول اخلاقى همچون یك نوزاد بیخبر است. پس اگر كار درست یا غلطى انجام دهد، تنها از روى جهالت است و عمدى در كارش نیست.

نا اخلاقى

معمولاً به كارهایى إطلاق میشود كه ربطى به مسائل اخلاقى ندارند. نوع ورزش، انتخاب غذا و غیره جزو این گروه قرار میگیرند.