اضطراب ونگرانی-پول

اگر جوان بودم

اضطراب و نگرانی – پول

1. اضطراب و نگرانی

•  مضطرب نمانید. این حالت اضطراب و نگرانی را رها کنید. ما پیش بینی می کنیم، پیش گیری می کنیم، آمادگی داریم. ولی این بسیار متفاوت است که من آدم مضطربی باشم و بعد هم معترض که من همیشه در حال گیر و درگیری هستم. Objection دارم.

چون خطری که در جوانی است این هست که :

به جای مسئول بودن “منتظر” باشید. 

به جای مسئول بودن “معترض” باشید.

  به جای مسئول بودن “مضطرب” باشید .

 بنابراین گرفتار بشوید.

• ما به آرزوهایمان نمی رسیم. ما به خواسته هایمان نمی رسیم. این را لطفا بپذیرید. ما به هدفهایمان می رسیم. Goal .

• هدف معنایش این هست که یک موضوعی یک واقعیتی یک محل و مکانی به درستی تعریف شده. شما چرا اینجا هستید؟ فقط به یک دلیل که آمدنتان به اینجا برایتان هدف شد. هیچ آدمی به آرزویش نمی رسد. هیچ آدمی به خواسته اش نمی رسد. آدم فقط به هدفهایش می رسد. هدف وقتی است که آن Goal را شما تعریف می کنید و آنجا می گذارید.

• برای رسیدن به این هدف شما نیاز به چیزی دارید به اسم استراتژی .

استراتژی یعنی سه چیز:
o نقشهMap یعنی همه راههای رسیدن به هدف.
o طرح و Plan یعنی انتخاب یک یا دو راه از راههایی که ما را به هدف می رساند.
o برنامه Program یعنی دادن زمان به طرح و Plan.

یعنی من و شما فقط به هدفی می رسیم که برایش استراتژی داریم (نقشه طرح برنامه) و آغاز کار و معلوم است و پایان کار. این لغت انجام کار در زبان فارسی یعنی انجام دادن و به آخر رساندن و خیلی هم روشن است که در زندگی آنجاست که آدم می تواند عمل کند .

• متوجه چند نکته باشید.

o یکی اینکه وقتی که یک چیزی برای شما هدف است، قرار است که هدف اول شما باشد. شما در زندگی می توانید هدف های مختلفی داشته باشید ولی هنوز به آن نرسیدید، چون هدف اول شما نیست.

o نکته دوم اینکه هدف را با وسیله اشتباه نکنید. بسیاری از چیزها همیشه باید هدف بمانند و برخی همیشه وسیله اند.

2. پول

• دو چیزی که دلم میخواهد توجهتان را به آن جلب کنم یکی پول است. پول وسیله است. اگر پول برای شما در زندگی به صورت هدف در آمده از پا در می آیید. پول وسیله ایست برای بهتر زندگی کردن. پول در حقیقت یک توانایی مصرف است Consumption . و این توانایی باید به صورت وسیله بماند. اگر هدف شد از پا در می آیید. حتی اگر میلیاردرید شما بدبخت و بیچاره و وامونده و حتی شکست خورده اید.

این نکته ایست که در بحث راجع به خوشبختی داشته ام و دلم می خواهد توجهتان را به آن جلب کنم.

پول باید به عنوان وسیله بماند و مخصوصا تاثیر جانبی و جنبی چیزیست که شما شدید و بودید. یعنی چی؟ اگر شما دانشمند شدید، آگاه شدید، دانا شدید، اگر شما هنر مند شدید، اگر شما توانایی خلق و ایجاد داشتید که با آن شما یک چیزی شدید، شما آدم دیگری هستید. تمام اجزا و سلول های شما یک موجود دیگری از شما ساخته.

حالا اگر پولی هم برسد که تاثیر جنبی و جانبی اش آن است که ارزش دارد و آن است که شما درحقیقت به صورت یک وسیله در آوردید. ولی اگر شما خودتان و زندگیتون و آسایش و آرامش و خوابتان را زیر پا گذاشتید برای در آوردن پول، شما همه چیزتان را باختید. بارها عرض کردم:

بسیارند مردمانی که خوابشان را می فروشند و اتاق خواب می خرند.
آدم هایی هستند که چشمشان را می فروشند و عینک می خرند.
آدمهایی هستند که پایشان را می فروشند و کفش می خرند.

معلوم است که یک چنین کاری اشتباه محض است.

ولی بسیار شایع است.

ای بسا بیست سی درصد مردم واقعا خوابشان را می فروشند و اتاق خواب می خرند. بنابراین پول تاثیر جنبی و جانبی زندگی شما باشد. شما یک آدم آگاه دانایی بشوید و حالا به شما پول می دهند. تا اینکه به دنبال بروید. چون اولا کم به دست می آورید. و اگر به دست بیارید گرفتاریست. به همین جهت است که من یک بحثی دارم و خیلی هم در موردش جدی هستم که اگر شغل و حرفه ای دارید که آن را دوست دارید و این شغل و حرفه از شما آدم بهتر و برتری می سازد، شما در زندگیتون پول دار می شوید بدون اینکه حتی یک روز کار بکنید.

چون کاری که به معنی رنج کشیدن و درد بردن است را ندارید. ولی هم پول را دارید هم آنچه را که دوست داشتید انجام دادید.

بنابراین مبادا در زندگیتون بروید دنبال کاری که پول در بیاورید. بروید دنبال کاری که دوست دارید و درست می دانید. آن وقت است که صرفنظر از اینکه پول کم در بیاورید یا زیاد در بیارید زندگی را بردید. در حالی که اگر در زندگیتون بروید دنبال کاری که زیاد دوست ندارید هرروز باید به فکر این باشید که خدایا باز صبح بلند شدم باز باید این کار را بکنم. کی ظهر میشه کی شب میشه. خوشحالم چهارشنبه شد خوشحالم جمعه شد حالا دو روز آزادم و … زندگی را باختید برای اینکه خودتان را باختید. چون یادتان باشد که:

آخرِ کار این شمایید که مهمید. نه آنچه که دارید.

1. انواع جوانان پسر و دختر

2. ترتیب فرزند در خانواده

3. اعتماد به نفس و حرمت نفس

4. اولین قدم، عادت، مذهب، قیافه و همرنگ جماعت شدن

5.مثلث های زحمت و رحمت

6.اضطراب و نگرانی – پول

7.بودن و شدن و موفقیت و پیروز شدن

8.هدف

9.نظام باورها و اعتقادات- جهان بینی – احساسات – عواطف- آرمان یا ایدئولوژی

10.اخلاق – دین و سیاست و فلسفه- اسپورت و موسیقی

11.زیبایی – بو- خواب – دوست

12.سختی و مشکلات زندگی- درد و رنج، اختلافات و تفاوت ها- زندگی یا لذت در لحظه
ضرورت توجه به زمان و مکان – ریسک پذیری و هیجان و بور

13.مقایسه – خشمگین طلبکار و ناراضی- مطالعه