ابراز وجود

روانشناسی عزت نفس

حرمت نفس و ابراز وجود

• ابراز وجود، چهارمین رکن حرمت نفس است.

5ابراز وجود

• من حق زندگی کردن دارم. حق دارم جوابِ «نه» بدهم . آن چیزی که من میخواهم مهم است . میتوانم هرچه را که به نظرم درست است، انجام بدهم.

• ابراز وجود کردن، یعنی احترام گذاشتن به خواسته ها، نیازها، و ارزشهای خود. بدین معناست که به خود به عنوان یک انسان احترام بگذارم. البته منظور، ستیزه جویی و پرخاشگری بی مورد نیست.  بدین معنا نیست که به حقوق خودم اشاره کنم و به حقوق دیگران بی تفاوت باشم. ابراز وجود کردن به معنی روی پای خود ایستادن، حرف خود را زدن، و خود بودن است.

• ابراز وجود کردن سالم، مستلزم «نه» گفتن در زمان مناسب است ،و به معنای صحبت کردن از ارزشهای خویشتن است .

• ابراز وجود با اندیشیدن آغاز میشود . ابراز وجود آرزو کردن نیست، بلکه تبدیل این آرزوها به حقیقت است.  یا داشتن ارزش نیست، بلکه نشان دادن این ارزشها و پایبندی به آنهاست.

o یکی از مشکلات عمده ما اینست که خود را صاحب ارزش میدانیم، ولی این مالکیت را در عمل نشان نمی دهیم.

• ابراز وجود کردن، مستلزم این باور است که بدانیم زندگی ما بخاطر دیگران نیست.  قرار نیست که مطابق میل و خواسته دیگران ظاهر شویم. زندگی من متعلق به دیگران نیست.  من برای آن زندگی نمیکنم تا مطابق انتظار دیگران رفتار کنم. متاسفانه در دوران زندگی به ما القا کرده اند که خواسته من مهم نیست. مهم اینست که دیگران چه خواسته ای دارند.

• پایبند باقی ماندن به خواسته خود و ابراز نمودن آن نیازمند شجاعت است،اما برای مردم از خود گذشتن ساده تر است.

• در امریکا به فردیت نسبت به بقیه کشورها بیشتر بها داده میشود، اما حتی در امریکا برخی از انواع ابراز وجود را مختص مردان میدانند، و زنها هنوز در بسیاری موارد حق ابراز وجود ندارند.

• در بسیاری از جوامع، اشخاص بجای ابراز وجود همرنگ جماعت شدن را انتخاب میکنند.

• یک انسان خردمند کسی است که در دو زمینه مکمل یکدیگر رشد کرده باشد:

1- استقلال از یکسو،
2- توانایی برای داشتن صمیمیت و پیوندهای انسانی از سوی دیگر.

• اشخاصی که احساس هویت رشد نکرده دارند،اغلب به خود میگویند اگر ابراز وجود کنم ممکن است با من مخالفت شود. و یا اگر خودم را دوست بدارم ممکن است دیگران را برنجانم. و یا اگر بیش از اندازه شاد باشم. ممکن است تولید حسادت کنم .

بعضی ها طوری زندگی میکنند که انگار حق زندگی کردن و موجودیت را ندارند.  یا حقی بر فضایی که اشغال کرده اند را ندارند. باید بدانیم وقتی حرفمان را نمیزنیم و در دفاع از ارزشهایمان کلامی نمیگوییم،احساسات خود را جریحه دار میکنیم.  و این یک خیانت به خویشتن است .که اغلب در رابطه با کسانی اتفاق می افتد که به آنها بیش از دیگران نزدیک هستیم.

• ابراز وجود، چهارمین رکن حرمت نفس است.

بازگشت به صفحه اصلی