ادغام با سایه

سایه در روانشناسی

ادغام با سایه

Merger with the shadow

Merger with the shadow 4

• به نظر یونگ Jung ، اَعمال یک فرد گاهی اوقات تحت الشعاع سایه اش قرار می گیرد؛
هنگامی که ذهن خودآگاهش شوکه شده باشد، shocked
هنگامی که سردرگم باشد ، confused
فلج ذهنی ناشی از دو دلی یا بن بست باشد ، paralyzed by indecision

• فردی که توسط سایه اش اداره می شود:
همواره جلوی نور خود می ایستد،
در تله خود می افتد،
در پایین تر از سطح خودش زندگی میکند، نه آنچه لایقش است.

• از این رو، با توجه به « داستان دکتر جکیل  Jekyll  و آقای هاید »:
باید جکیل شخصیتی آگاه باشد، که سایه اش را اداره و آنرا در خودش ادغام می کند، نه بالعکس.
که در این صورت خودِ آگاهانه فرد، برده و فرمانبر سایه خودمختارش می شود.

• اینجاست که فردیت Individuation به کمک می آید، فردیت ناگریز است که سایه را اداره کند.

• در ادامهِ این روند:
امیالِ جسمی libido ، جهان بالا و روشنِ فرد را به اعماقِ تاریکِ خود فرو می کشد،
فرد را در سایهِ ناخودآگاهش غرق می کند،  سپس آنچه به پیش رو می آید و جلوه میکند،  یا در واقع، در خط مقدمِ افکار و رفتار فرد قرار می گیرد،
همان چیزی است که قبلاً در زیر نقابِ سازگاری هایِ معمولیش، پنهان شده بود!  همان سایه اش،

با این نتیجه که:  «من» ego و «سایه» دیگر مجزا نیستند،  با هم متحد شده اند، وحدتی شوم و مسلماً مخاطره آمیز .

• تاثیر چنین مواجهه ای با سایه، ابتدا یک تعادلِ ساکن و بی حرکتی تولید میکند، بن بست و توقفی که:
باعث عدم تصمیم گیری اخلاقی فرد می شود، باعث خود محکومیتی بی ثمر در فرد می شود، سودازَدگی و مالیخولیا می آورد ، Melancholia
هرج و مرج و آشوبِ ذهنی می آورد، chaos – تاریکی، تیرگی، دل مردگی و ظلمانیت می آورد، Tenebrositas

• در نتیجه، (همانطور که یونگ از تجربهِ شخصی خود می دانست):
در این زمانِ نزول و سقوط،
فرد به شجاعت و قدرتِ واقعی نیاز دارد،
چه مدت؟
یک سال؟، سه سال؟، هفت سال؟، بیشتر؟ یا کمتر؟،
تازه، تضمین و اطمینانی هم در کار نیست.

• با این همه، یونگ بر نظر خود باقی ماند:
در حالیکه هیچ کس نباید خطرِ نزول و سقوط را انکار کند،
هر سقوطی میتواند صعودی هم در پی داشته باشد، Enantiodromia.

• جذب و انحلال سایه، به جای وادادن و تسلیم به سایه، یک امکان و احتمال واقعی است.

تعریف سایه در روانشناسی. یونگ
نمود و ظاهر سایه. یونگ
مواجهه با سایه. یونگ
ادغام با سایه. یونگ
جذب سایه. یونگ
سایه چیست؟ دبی فورد
به دنبال سایه. دبی فورد
نقاب یا پوسته ی بیرونی. دبی فورد
جهان درون ماست. دبی فورد
سایه ات را بشناس تا خودت را بشناسی. دبی فورد
راه های شناخت نیمه تاریک. دبی فورد
فرافکنی. دبی فورد