جهان درون ماست

«سایه» (نیمه تاریک وجود)

دبی فورد (1955 –2013) Debbie Ford

world within us3
جهان درونِ ماست، نه ما درونِ جهان!

ما در جهان نیستیم ، جهان درون ماست !
 این یعنی آنچه در واقع درون من وجود دارد،
 هزاران ویژگی و خصلتی است که هر انسان را شکل می دهد.
 در هر انسان نقش کل بشریت ترسیم شده است.
 دیدگاه کل نگرانه کیهان به ما می آموزد که هر یک از ما نمونه کوچکی از کل عالم هستیم
 هر یک از ما تمامی دانش کل عالم را دارا هستیم.

• اکثر ما آموخته ایم که با سایرین تفاوت داریم .
 برخی از ما خود را بهتر از دیگران می پنداریم
 بعضی از ما خود را بی کفایت می دانیم.
این داوری ها، زندگی ما را شکل می دهند.
 این داوری ها به آن منجر میشود که بگوییم : « من مثل تو نیستم» .
فرهنگ ما به ما یاد می دهد که تفاوتی بنیادی با دیگران داریم.
از دوستان و بستگان خود تعصب هایی کسب می کنیم ،
من و شما با هم فرق داریم چون من لاغرم شما چاقی ،
من باهوشم شما کم هوشی ،
من ترسو هستم و شما شجاع .
این اعتقادات توهم جدا بودن ما را پابرجا نگه می دارند.
با ایجاد موانع درونی و بیرونی ما را از در آغوش کشیدن کل وجودمان باز می دارد.
این اعتقادات باعث می شود که ما پیوسته یکدیگر را نشانه رویم.

world within us2

جان ولوود John Welwood در کتاب «عشق و بیداری» Love and Awakening :
جهان درون ما را به کاخی تشبیه می کند.  کاخی بسیار با شکوه با هزاران اتاق و سرسراهای بزرگ .

یکایک اتاق های آن در حد کمال است . هر کدام هدیه خاصی را در بردارد.

هر اتاق نشانه یکی از جنبه های ما و یکی از اجزای تشکیل دهنده کاخ کامل است.

• در کودکی وجب به وجب اتاق های کاخ خود را بدون خجالت و هیچ قضاوتی و شجاعانه تک تک جستجو کردید.
آن دوران همه اتاق ها و جای جاهای کاخ را عاشقانه پذیرفتید.
تا آنکه روزی کسی به کاخ شما آمد و گفت فلان اتاق شایسته این کاخ نیست.
اگر کاخ بی نقص می خواهی این اتاق را نادیده بگیر
شما که احتیاج به عشق و قبول دیگران داشتید به سرعت آن اتاق را بستید
به مرور افراد بیشتری وارد کاخ شدند
بسیاری از ما درب اتاق های بسیاری را بسته ایم و نادیده گرفته ایم
روزگاری کاخی با شکوهی بودیم.
کم کم قبول کردیم که ما فقط یک خانه کوچک دو اتاقه و مخروبه داریم.
اکنون تجسم کنید کاخ شما مکانی ست که تمامی وجودتان را چه خوب چه بد در خود جای می دهد
همه ویژگی های موجود در این سیاره در شما یافت می شود.
کاخ استعاره ایست تا به کمک آن بتوانید عظمت وجود خود را دریابید.
هر یک از ما این مکان مقدس را درون خود داریم .
اگر کمی مشتاق باشیم می توانیم به سادگی به این مکان مقدس دست یابیم.

world within us4

• اما بیشتر ما از آنچه که پشت این درهای بسته خواهیم یافت می ترسیم
بنابراین به جای پرداختن به سفر پر ماجرای کشف جنبه های پنهان وجود،
وانمود می کنیم که این اتاق ها وجود ندارند.
بدین ترتیب چرخه ادامه می یابد.
تک تک جنبه های وجود ما به درک و مهربانی نیاز دارد.
اگر ما مایل نباشیم که این محبت را نسبت به خود روا داریم،
چگونه می توانیم این انتظار را داشته باشیم که جهان آن را نثار ما کند؟

world within us

• هستی همان گونه است که ما هستیم.
عشق نسبت به خود، باید در وجودمان رسوخ کند و تمامی آنرا در بر گیرد.
برخی وجود درونی خود را دوست دارند اما نمی توانند بیش از ۱ دقیقه سر و وضع خود را در آینه ببینند
برخی دیگر همه پول و وقتشان را صرف ظاهر می کنند ولی از آنچه در درون دارند بیزار هستند.
اکنون زمان آن رسیده که به وجود خودمان توجه کنیم
تا بتوانیم هر بخش درونی یا بیرونی را که مایل باشیم آگاهانه دگرگون کنیم.
عاشق وجود خود باشیم .
با دوست داشتن و در آغوش کشیدن تمامی وجودمان می توانیم حقیقتا ً همه افراد را دوست بداریم و در آغوش بگیریم.

تعریف سایه در روانشناسی. یونگ
نمود و ظاهر سایه. یونگ
مواجهه با سایه. یونگ
ادغام با سایه. یونگ
جذب سایه. یونگ
سایه چیست؟ دبی فورد
به دنبال سایه. دبی فورد
نقاب یا پوسته ی بیرونی. دبی فورد
جهان درون ماست. دبی فورد
سایه ات را بشناس تا خودت را بشناسی. دبی فورد
راه های شناخت نیمه تاریک. دبی فورد
فرافکنی. دبی فورد