نمود و ظاهر سایه

سایه در روانشناسی

نمود و ظاهر سایه

Appearance of the shadow

Dreams-and-Shadows2

• سایه ممکن است در خلال خواب دیدن dreams و یا رؤیا پردازی ها visions و در اشکال مختلف ظاهر شوند.
• سایه معمولاً به صورت فردی هم جنس خواب بیننده به خواب می آید.
• ظاهر و نمود و نقش سایه، تا حد زیادی بستگی به تجارب فردی زندگی خواب بیننده دارد. چون: سایه، بیشتر در ذهن فرد ایجاد و رشد میکند.  نه در ناخودآگاهِ جمعیِ collective unconscious به ارث برده شدهِ فرد.
• با این وجود، برخی از یونگی ها Jungians معتقدند که: سایهِ انسان شامل، مجموعه ای از سایه هایِ شخصی و سایه هایِ اجتماعی است. سایه هایِ اجتماعی ایِ که، توسط نادیده گرفته شدن و سرکوب شدن ارزش هایِ جمعی ، تغذیه میشوند.

تعامل و اندرکنش رویا با سایه میتواند حالت ذهنی فرد را روشن سازد.

گفتگوی با سایه در خواب، میتواند نشان دهندهِ نگرانی های مربوط به نیات یا خواسته ها و امیال متضاد فرد باشد.

• همانند سازی و شناسایی فرد در خواب خود با یک شخصیت منفور ممکن است به معنی عدم تفاوت شناختی، بین شخصیت خود و شخصیت منفور باشد؛ تفاوتی که می تواند به معنی رد و طرد تمایل به روشن بخشی به «من» خودآگاه فرد اشاره داشته باشد.

Dreams-and-Shadows

• این دو نمونه تنها اشاره به دو نقش احتمالی از نقش های فراوانی است که سایه ممکن است اتخاذ نماید.  لذا نمیتواند به طور کلی عمومی راهنمای تفسیر خواب باشد، بعلاوه، شناساییِ درستِ شخصیتِ طرف در خواب، می تواند دشوار باشد.
تمامی محتویات خواب تار و مبهم می شوند،  محتویات خواب در همدیگر ادغام می شوند،  به عبارت دیگر، محتویات ناخودآگاه خواب آلودگی دارند و واضح نیستند. به طوری که یک شخصیت در خواب، ابتدا به نظر برسد که سایه انسان باشد، اما ممکن است بیانگر و نمایندگی برخی پیچیدگی های دیگر باشد.

سایه 1

• از سوی دیگر، یونگ Jung اعلام کرد که، ساختار سایه از بیش از یک لایه ساخته شده است.
• لایه فوقانی حاوی جریان های معنی دار و تظاهرات تجارب مستقیم شخص است. direct personal experiences
• تجارب مستقیمی که فرد آنها را به ناخودآگاه خود تبدیل نموده، مثل: تغییر یا انحراف توجه از یک چیز به چیزی دیگر، فراموشی های ساده، امیال سرکوب شده.
• در قسمت های زیرین و پایین تر از این لایه ویژه،کهن الگوهایی archetypes قرار دارند که شکل دهندهِ محتویاتِ روانیِ تمامِ تجاربِ انسانیِ می باشند.

• این لایه های عمیق تر عبارتند از:
o یک سری فعالیت های روانی، که مستقل از ذهن خودآگاه فرد هستند،
o حتی مستقل و غیر وابسته به لایه های بالایی ناخودآگاه دست نخورده فرد می باشند،
o و شاید مستقل از تجارب شخصی ناملموس و نادیده گرفته شده فرد هستند.

• نام این لایه های پایینی سایه، ناخودآگاه جمعی است. collective unconscious