فرديت

فرديت در روان شناسی

Individuation
principium individuationis

• اصل تشخص یا فرديت، توصیف شیوه متمایز نمودن یک چیز مشخص از چیزهای دیگر است.

Individuation1

در فلسفه

• از نظر فلسفی، ” فرديت و تشخص ” بیان ایده کلی چگونگی مسئلهِ:  یک چیز به عنوان خودش شناخته شود  و آن چیز، “چیز دیگری نیست” .  این مسئله شامل افراد هم می شود.
 چگونگی تمایز یک فرد از سایر عناصر جهان. و  چگونگی تمایز یک فرد از سایر افراد جهان است.

در روانشناسی یونگی Jungian psychology

Individuation3

• روانشناسی یونگی، روانشناسی تحلیلی analytical psychology نیز نامیده می شود،  فرديت، فرایندی است که در آن، خود فرد یک ناخودآگاه تمایز نیافته ای را در خود رشد میدهد.
• یک فرایند رشد روانی psychic process است که در طی آن، عناصر ذاتی شخصیت، innate elements،  اجزای روان نابالغ، immature  psyche   و تجارب زندگی، experiences در طول زمان، فرد را یکپارچه نموده، و او را تبدیل به یک «کلیت» whole، با توانایی عملکردی می نماید.

• بر این اساس،  فرديت یک فرایند یکپارچه سازی روانی است. psychological integration  به طور کلی، فرديت فرایندی است که در آن موجودات منحصر به فردی شکل می گیرند.  موجوداتی متفاوت از دیگر انسانها ؛  به ویژه، رشد روانی فرد، و متمایز کردن وی از روانشناسی عامه و جمعی collective psychology است.

• فرديت یک فرایند تحول است.
 تحولی که به موجب آن ناخودآگاهی های شخصی و جمعی به خودآگاهی consciousness آورده می شود.

 مثال، توسط رویاها dreams ، تصور و تخیل فعال active imagination ، و یا  تداعی آزاد free association   سپس، این خودآگاهی، جذب بخش «کلیت» whole شخصیت می شود.
 این یک فرایند کاملا طبیعی و لازم برای یکپارچه سازیِ integration روان انسان است.
 فرديت، اثر درمانی و پزشکی کل‌نگر و جامعی holistic healing بر فرد دارد، چه ذهنی و چه جسمی.

 

Individuation2

• فرآیند فرديت، حاوی اشکال مفاهیم فیلوژنتیکی phylogenetically یا تبارزایشی مورد نیاز ناخودآگاه است. اشکالی پر از:
o تصاویر اسطوره ای، mythic images
o یک میل جسمی غیر جنسی، a non-sexual libido
o انواع برونگرایی و درونگرایی ها، extraversion and introversion
o توابع جبرانی و آینده نگر رویاها، compensatory and prospective functions of dreams
o روش های سازندگی با استفاده از تخیلات و رویاها.

 

• نمادهای فرآیند فرديت دارای علایم مختلف در مراحل مختلف، همانند نقاط عطف هستند.
نقاط عطف برجسته نزد یونگی ها عبارتند از:
o سایه، the shadow
o مرد سالخورده دانا، the wise old man
o انیما در مردان و انیموس در زنان. the anima and the animus

 Individuation5

• بدین ترتیب، رشد و حرکت ایجاد فرديت، Individuation
o از پرسونای یشخصیت persona آغاز می شود،

مفهوم واژه پرسونا در مکتب روان‌شناسی تحلیلی ارایه شده توسط روان‌شناس سوئیسی کارل گوستاو یونگ عبارت است از آن چهره‌ی اجتماعی که فرد به دنیای بیرون ارائه می‌کند. به گفته یونگ: «نوعی ماسک دست‌ساز٬ که فرد برای ایجاد نهایت تاثیرگذاری بر دیگران، و همین‌طور برای پنهان کردن ماهیت حقیقی خود٬ از خود ابداع می‌کند».

در دوره‌ی رشد٬ توسعه‌ی یک پرسونای دوام‌پذیر٬ بخشی اساسی برای انطباق و آماده شدن برای دوره بزرگسالی در یک دنیای بیرونی، واقعی و اجتماعی است. یک«خود (Ego)» قوی٬ از طریق یک پرسونای انعطاف‌پذیر با دنیای بیرون ارتباط برقرار می‌کند.

o در مرحله دوم به «من» ego می رسد.
o در مرحله سوم به «سایه» می رسد.
o در مرحله چهارم به « انیما یا انیموس » می رسد.
o در مرحله پنجم به « مرد و زن سالخورده دانا » ، تحت معیار معنویت «کهن الگویی» می رسد.
o مرحله نهایی به «خود» Self رسیدن است.

Individuation4