مسوولیت

 مسوولیت

o اغلب بیماران مسوولیت بیش از اندازه ای برای آنچه که در آن مقصر نیستند می پذیرند
o ولی مسوولیت آنچه که در باره اش کاری از دستشان بر می آید را به اندازه کافی نمی پذیرند.

o فروید معتقد بود که ناخوداگاه Unconscious زندگی انسان را می سازد،
o او نوشت: باور عمیق آزادی روانی و انتخاب Freedom of the Will ، کاملاً غیر علمی است،
و باید در برابر دعوی جبرگرایی Deterministic حاکم بر زندگی روانی عقب نشینی کند.

Freedom of the will is, if not completely an illusion,
certainly more tightly circumscribed than is commonly believed,
for it follows from this that whenever we make a choice
we are governed by hidden mental processes of which we are unaware
and over which we have no control.

• آرزو
o به یک اعتبار، تعریف بیماری، پوچی و نومیدی حاصل ناتوانی فرد در آرزو کردن Desires or Wishes است.
o آرزو نکردن برابر است با مردن و یا دست کم در سرزمین مردگان زندگی کردن.
o آرزوها فقط عبارتند از فشارهایی که فرد را بسوی ارضای نهایی و برطرف شدن نیاز می رانند. Motivation and Drive
o در جایی که همه آرزوها برآورده شده اند ، پوچی ،خلاء و بیهودگی در اوج است، زیرا فرد دیگر آرزویی ندارد.
o مسئله اصلی درمان این است که توانایی آرزو کردن را در فرد بوجود بیآوریم.
o آرزو کردن، یعنی تصویر سازی مثبت در خیال.
o آرزو در رابطه بین فردی باید دو سره باشد.

بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.