معنی هرگز

معنی هرگز

معنی هرگز:

آری، آن روز چو می رفت ایلو، داشتم آمدنش را باور

من نمی دانستم، معنیِ «هرگز» را

تو چرا بازنگشتی دیگر؟

آه ای واژۀ شوم، خو نکرده است دلم با تو هنوز

 

گزیده ای از هوشنگ ابتهاج

Leave a Reply

Your email address will not be published.